En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Niðde 9 milyar liralýk yatýrýmla 'GES üssü' olacak

13 Ekim 2018 Cumartesi 12:39
31 0
Niðde 9 milyar liralýk yatýrýmla 'GES üssü' olacak

Niðde Valiliðince 2015'te hazýrlanan ve Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlýðýnca kabul edilen proje kapsamýnda, bin 500 megavat gücünde güneþ enerji santralinin kurulacaðý Bor ilçesine baðlý Emen-Badak-Seslikaya köyleri arasýndaki 2 bin 539 hektarlýk alan, Bakanlar Kurulu kararýyla Niðde-Bor Enerji Ýhtisas Endüstri Bölgesi ilan edilmiþti.

Yatýrýmcýlarýn 31 Ocak 2019'a kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý Enerji Ýþleri Genel Müdürlüðüne baþvuruda bulunabileceði proje çerçevesinde, bölgeye ilk etapta kurulmasý planlanan 300 megavat gücündeki santral için sahanýn kullaným hakký 30 yýllýðýna ihaleyi kazanacak yatýrýmcýlara verilecek.

Yaklaþýk 9 milyar lira maliyetle kurulacak Niðde-Bor Enerji Ýhtisas Endüstri Bölgesi'nde kurulacak santralle, ilk etapta yýlda asgari 570 milyon kilovatsaat enerji üretilerek 270 bin konutun enerji ihtiyacý karþýlanacak ve ekonomiye yaklaþýk 200 milyon lira katký saðlanacak.

Projenin tamamýnýn faaliyete geçmesiyle de bin 500 megavat gücündeki santralden yýlda asgari 2 milyar 850 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretilerek ekonomiye yaklaþýk 1 milyar liralýk katký saðlanacak. Tesiste, Niðde'nin elektrik tüketiminin 2,8 katý enerji üretilerek yaklaþýk 1 milyon 350 bin konutun elektrik ihtiyacý karþýlanacak.

Tamamen yerli, milli ve çevreci nitelikte olacak santrallerden oluþacak bölge, hem sanayinin geliþmesine katký saðlayacak hem de yaklaþýk bin 250 kiþiye istihdam imkaný sunacak.

Tesisin kurulacaðý bölgede incelemelerde bulunan Niðde Valisi Yýlmaz Þimþek, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Niðde Valiliðince hazýrlanan projenin 2015 yýlý mart ayýnda o dönemde Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca kabul edildiðini hatýrlattý.

"2015 yýlýnýn kasým ayýnda Bakanlar Kurulu tarafýndan bu alan Enerji Ýhtisas Endüstri Bölgesi olarak belirlendi. Geçtiðimiz ayýn sonunda ise YEKA olarak ilan edildi. Bir hafta sonra ise yatýrýmcýlarýn bölgede enerji santralleri kurmasý ve 30 yýllýðýna bu bölgeyi onlara tahsis edilmesi için yarýþma ilan süreci baþlamýþ oldu. Bu süreç 2019'un sonuna kadar devam edecek ve yatýrýmcýlarýn müracaatlarý alýnacak. Ýhaleyi kazanan firmalar da bu bölgede toplamda yaklaþýk 9 milyar liralýk yatýrým yapacak ve burada bir enerji ihtisas bölgesi kurulmuþ olacak."

Vali Þimþek, tesisin kurulacaðý alanýn verimsiz bir mera olduðunu ifade ederek, buranýn mera vasfýný kaldýrarak projenin önünü açtýklarýný aktardý.

"Ülkemiz için stratejik önemde bir yatýrým. Bu yatýrým gerçekleþtiðinde Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn gösterdiði hedef doðrultusunda, yerli, milli ve çevreci enerji ucuza üretilecek. Bu sayede de ülkemizin enerjide ve dövizde dýþa baðýmlýlýðý azalmýþ olacak. Bu yatýrýmýn bir baþka faydasý da yaklaþýk bin 250 kiþiye iþ imkaný saðlayacak olmasýdýr. Yatýrýmýn ülkemize, milletimize ve ilimize hayýrlý olmasýný diliyorum. Niðde-Bor bölgesi, güneþ enerjisi verimliliði en yüksek bölgelerden birisi. Çünkü bu bölgede kurulacak tesisler güneþ enerjisini en iyi þekilde alacak ve elektrik enerjisine dönüþtürecek. Enerji verimliliði yüksek olduðu için de bu bölgeyi seçtik. Ýnþallah ilimiz güneþ enerjisi noktasýnda ülkemizdeki yeni üslerden birisi olacak."

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0