En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Otomobil devine þok! Çalýþanlar iþ býraktý

28 Kasım 2017 Salı 08:48
23 0
Otomobil devine þok! Çalýþanlar iþ býraktý

Otomobil devi Hyundai yeni SUV araçlarýnýn lansmanýný yapmaya hazýrlanýyordu. Ancak þirket ile Güney Kore’deki çalýþanlarýn oluþturduðu sendika arasýnda Kona aracýnýn üretiminde ne kadar insanýn çalýþtýrýlacaðý konusunda çýkan anlaþmazlýk nedeniyle bu aracýn üretiminde çalýþanlar iþ býrakma kararý aldý.

Sendika tarafýndan yapýlan açýklamada grevin geniþleyebileceði uyarýsýnda da bulunuldu.

Hyundai, ABD’deki satýþlarýna ivme kazandýrmasýný umduðu Kona araçlarýnýn üretim planlarý ile ilgili olarak sendika ile ekim ayýndan bu yana görüþmeler yapýyordu.

Ancak sendika, þirketin otomobilin bazý aksamlarýnýn üretiminde daha fazla otomasyon getirmeye çalýþtýðýný ve bunun daha az insanýn çalýþmasý anlamýna geldiðini belirterek bu karara karþý çýkýyor.

Grev kararý, ABD’nin Los Angeles kentinde 1 Aralýk’ta baþlayacak Auto Show fuarýnda þirketin, Kona aracýnýn lansmanýný yapmaya hazýrlanmasý öncesinde geldi.

Hyundai ise yaptýðý açýklamada bu karar nedeniyle sadece iki günde 1.230 aracýn üretilemeyeceðini belirtti. Þirket bu yýlýn baþýndan itibaren ABD’de düþüþe geçen satýþlarýný bu yeni araç ile tersine döndürmeyi planlýyordu.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0