En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Sanayinin çarklarý büyüme için dönüyor

17 Mayıs 2018 Perşembe 01:59
29 0
Sanayinin çarklarý büyüme için dönüyor

Büyümenin öncü göstergesi kabul edilen sanayi üretimi martta yüzde 7.6 artarken 3 aylýk artýþ yüzde 9.8’i buldu. Uzmanlar sanayi üretimindeki kuvvetli artýþýn ilk çeyrekte yüzde 7’lik büyüme beklentisini güçlendirdiði görüþünde.

Türkiye Ýstatistik Kurumu’nun (TÜÝK) dün açýkladýðý verilere göre sanayi üretimi martta bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 7.6 arttý. Sanayi üretimi aylýk bazda bakýldýðýnda yüzde 0.2 artýþ gösterdi. Sanayinin üretiminin ilk çeyrekteki performansý ise yüzde 9.8’i buldu. Sanayi üretim verilerinin genel eðilimi itibariyle güçlü görünümünü koruduðunu belirten uzmanlar bu kapsamda 2018’in ilk çeyreðine iliþkin büyümenin de ‘kuvvetli’ olmasýný beklediklerini söylediler. Uzmanlara ilk çeyrekte ise yüzde 7 üzerinde bir büyüme beklentisi, sanayi üretimindeki yüksek momentum çerçevesinde daha da güçlü hale geldi. Ýntegral Yatýrým Araþtýrma Direktörü Tuncay Turþucu sanayi üretim rakamlarýnýn Türkiye’nin ilk çeyrek büyümesinin yüzde 7 seviyesinin üzerinde gelebileceðinin sinyallerini verdiðini bildirdi.

Halk Yatýrým Araþtýrma Direktörü Banu Kývcý Tokalý ise “Yüzde 7.3’lük genel büyüme oranýnýn kaydedildiði geçen yýlýn son çeyreðinde sanayi üretiminde gerçekleþen yüzde 10.5-10.7 seviyesine yakýn bir düzeye iþaret ederken, bu yýlýn ilk çeyreðine ait büyüme oranýnýn da yüzde 7 seviyesine yaklaþabileceði yönündeki görüþümüzü destekler yönde“ ifadelerini kullandý.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi ilk çeyrekte sanayi üretimi yýllýk artýþýnýn yüzde 9.8 ile güçlü gerçekleþtiðine dikkati çekerek “Bu ise sanayi üretimi ve katma deðer arasýnda önceki çeyreklerde gözlenen iliþki nedeniyle ilk çeyrek GSYH’yle büyümesi açýsýndan olumlu sinyal vermeye devam ettiði anlamýna gelmektedir. Daha önce ilk çeyrekte büyümenin yüzde 7 üzerinde gerçekleþebileceði yönünde hükümet kanadýndan da açýklamalar gelmiþti” dedi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0