En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Arama sonuçları

1-10 sonuçları 1000 Sorgu için «çalýþma»

15 Ocak 2019 Salı 01:55 Beyaz Saray: Trump, Türkiye ile birlikte çalýþma arzusunu dile getirdi

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, 'Ýki lider, Amerikan birlikleri geri çekilmeye baþlarken Suriye'de (iki ülke arasýnda) devam eden iþ birliði de dahil birçok ikili meseleyi ve gelecekteki iþ birliðine dair konularý ele aldý. Baþkan Trump, Suriye'nin kuzeydoðusuna dair Türkiye'nin güvenlik endiþelerinin ele alýnmasýnda, (Türkiye ile) birlikte çalýþma 104

11 Ocak 2019 Cuma 16:35 Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Önal baþkanlýðýndaki Türk heyeti, 5 Þubat'ta ABD'ye gidecek

Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Sedat Önal baþkanlýðýndaki bir heyet, 5 Þubat'ta ABD'ye gidecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Yardýmcýsý Önal baþkanlýðýndaki heyet, Türkiye-ABD Ortak Çalýþma Grubu toplantýlarý çerçevesinde 5 Þubat'ta ABD'ye gidecek. Heyetin ABD'deki temaslarýnda Suriye, FETÖ ve PKK ile mücadele gibi konularýn da ele alýnmasý 94

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:40 Antalya'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltý

Antalya’da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda aralarýnda meslekten ihraç edilen polislerinde bulunduðu 3 þüpheli gözaltýna alýndý. Antalya Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülen FETÖ/PDY soruþturmalarý kapsamýnda Ýl Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü görevlileri tarafýndan örgütün finans kaynaðý Bank Asya nezdinde hesabý bulunup talimatla 109

08 Ocak 2019 Salı 22:59 Çok tehlikeli sýnýftaki iþ yerine teþvik geldi

Çalýþma Bakaný Selçuk, ‘Çok Tehlikeli Sýnýfta’ yer alan ve 10’dan fazla çalýþaný bulunan iþyerleri için iþsizlik sigortasý iþveren payýnýn yüzde 1’e düþürüldüðünü söyledi. Selçuk, iþverene çalýþan baþý destek verileceðini belirtti. Maden arama ve iþletmeciliði, otomotiv üretimi, boya, vernik ve cila imalatý gibi birçok meslek dalýný ilgilendiren Çok Tehlikeli 102

02 Ocak 2019 Çarşamba 19:37 MHP Samsun il baþkaný görevden alýndý, vekil Usta disipline sevk edildi

Cumhur Ýttifaký ruhuna aykýrý hareket etme gerekçesiyle MHP yönetimi, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nýn disipline sevk edilmesi, MHP Samsun Ýl Baþkaný Taner Tekin da görevden alýnmasýna karar verdi MHP'de Samsun Ýl Baþkaný Taner Tekin, "Cumhur Ýttifaký ruhuna aykýrý" faaliyetlerinden dolayý görevden alýndý, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nýn ise Merkez 88

30 Aralık 2018 Pazar 20:28 Pakistan Baþbakaný Han Türkiye'ye geliyor

Pakistan Baþbakaný Ýmran Han, 3-4 Ocak'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Pakistan Dýþiþleri Bakanlýðýndan yapýlan yazýlý açýklamada, Baþbakan Han'ýn yen iyýlýn ilk haftasýnda Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacaðý bildirildi. Açýklamada, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini düzenleyecek Han'a 47

25 Aralık 2018 Salı 23:05 Asgari ücrette sevindiren artýþ

Asgari ücret, 2019 yýlýnda asgari geçim indirimi dahil brüt 2.558 lira, net 2.020 lira olarak belirlendi. Böylece net asgari ücret 417 TL artmýþ oldu. Evli ve 3 çocuklu çalýþan için asgari ücret asgari geçim indirimi dahil 2.155 TL liraya çýkacak. Yeni asgari ücretin iþverene maliyeti ise 3 bin 5 lira olacak. 7 milyon kiþinin beklediði yeni asgari ücret 92

19 Aralık 2018 Çarşamba 00:31 Trump Dünya Ekonomik Forumu'na katýlacak

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Trump'ýn 22-25 Ocak'ta Davos'ta yapýlacak Dünya Ekonomik Forumu'na ikinci kez katýlacaðýný duyurdu. ABD Baþkaný Donald Trump'ýn gelecek ay Ýsviçre'nin Davos kasabasýnda yapýlacak Dünya Ekonomik Forumu'na katýlacaðý bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, düzenlediði basýn toplantýsýnda, Trump'ýn 22-25 Ocak'ta Davos'ta yapýlacak 98

18 Aralık 2018 Salı 11:33 Deutsche Bank`ta sular durulmuyor

Uzatmalý ticaret savaþlarý, politik belirsizlikler, finansal piyasalarda yaþanan dalgalanma, þirketlerin borç seviyesindeki artýþ, Brexit belirsizliði, Ýtalya'nýn borç yükü, Euro Bölgesi bankacýlýk sektöründeki zayýflýk gibi geliþmeler Avrupa'da yýlýn gündemini oluþturdu.Tüm bunlar bölge ekonomilerine zarar verirken, Avrupa bankacýlýk sektörünü de derinden 86

17 Aralık 2018 Pazartesi 09:21 Ersun Yanal'ýn sözleri Ali Koç'u etkiledi! 'Samandýra'ya yeni prensipler getireceðiz'

Ersun Yanal, Baþkan Ali Koç ile yaptýðý görüþmede, takýmdaki geliþimin bir ay içinde kendini hissettireceðini söyledi. 'Antrenmandan sonra öyle hemen gitmek yok. Profesyonel bir çalýþan nasýl sabah gelip akþam çýkýyorsa aynýsý futbolcular için de geçerli olacak' diye konuþtu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ilk antrenman öncesinde baþkan Ali Koç ve yöneticilerle 41