En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Arama sonuçları

41-50 sonuçları 1000 Sorgu için «2018»

06 Ocak 2019 Pazar 00:59 112 ihbarlarýnýn yüzde 63'ü asýlsýz

Ýçiþleri Bakanlýðý, acil çaðrý numaralarýna yapýlan aramalarýn büyük çoðunluðunun asýlsýz ve gereksiz çaðrýlar olduðunu, bu numaralarý gereksiz yere meþgul etmenin 250 TL cezasýnýn bulunduðunu açýkladý. Ýçiþleri Bakanlýðý, 112 Acil Çaðrý, 155 Polis Ýmdat ve 156 Jandarma Hattý'na yapýlan aramalar hakkýnda bilgilendirmede bulundu. Bakanlýðýn sosyal medya 145

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:51 65 yaþlýlýk aylýðý 2019 Ocak zammý ne kadar? Yeni zamlar ile yaþlýlýk maaþý ne kadar oldu?

65 yaþlýlýk aylýðý 2019 Ocak zammý ne kadar? Yeni zamlar ile yaþlýlýk maaþý ne kadar oldu? Yaþlýlýk maaþý nasýl alýnýr? 65 yaþ aylýðý ne zaman yatacak? sorularýna yanýt aranýyor. 3 Ocak'ta Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Aralýk ayý enflasyonu zam oraný açýklandý. Enflasyona göre engelli ve 65 yaþlýlýk 2019 yýlý maaþ zamlarý belli oldu. 65 yaþýný dolduranlar 110

04 Ocak 2019 Cuma 22:37 Yýllýk ihracat günlük oldu

Türkiye, tüm olumsuz geliþmelere raðmen 2018’i tüm zamanlarýn ihracat rekoruyla kapattý. Türkiye’nin ihracatý 2018’de yüzde 7.1 artarak 168.1 milyar dolara yükseldi. 170 milyar dolarlýk baraj aþýlamasa da bu rakam 2014’teki 157.6 milyar dolarý 10.5 milyar dolar aþarak yeni bir rekor olarak kayýtlara geçti. Buna göre Türkiye, 2018’de ayda 14 milyar dolar 112

04 Ocak 2019 Cuma 22:37 Mardin’de huzur turizmi 5’e katladý

Farklý etnik gruplarýn tarih boyunca bir arada yaþadýðý hoþgörü kenti Mardin, saðlanan huzur sayesinde 2018 yýlýnda turizmin parlayan yýldýzý oldu. Mardin, 3 yýl önce PKK’lý teröristlerin bölge genelinde yaþamý hiçe sayan saldýrýlarý nedeniyle turizmde büyük zarar gördü. Güvenlik güçlerinin baþarýlý operasyonlarýnýn ardýndan bölgede tesis edilen huzur 119

04 Ocak 2019 Cuma 22:30 Avrupa'ya düzensiz göç son 5 yýlýn en düþük seviyesinde

Avrupa Birliði ülkelerine geçen yýl giriþ yapan düzensiz göçmen sayýsýnýn son 5 yýlýn en düþük seviyesinde olduðu bildirildi. Avrupa Sýnýr ve Sahil Güvenlik Ajansý (Frontex) yýllýk raporuna göre, 2018'de AB'ye ulaþan düzensiz göçmen sayýsý, 2017'ye göre yüzde 25, 2015'e göre ise yüzde 92 oranýnda azaldý. Raporda, düzensiz göçmen sayýsýndaki düþüþün ana nedeni 150

04 Ocak 2019 Cuma 20:11 Kahramanmaraþ'ýn ihracatý 1 milyar dolarý geçti

Kahramanmaraþ Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Zabun, 'Türkiye'nin 17. büyük ihracatçý kenti Kahramanmaraþ, yýllýk ihracatýný yüzde 6,1 oranýnda artýrarak 1 milyar 5 milyon dolara, ihracatçý þirket sayýsýný ise 290'dan 303'e yükseltmiþtir.' dedi. Kahramanmaraþ Ticaret ve Sanayi Odasý (KMTSO) Baþkaný Serdar Zabun, Türkiye'nin 17. büyük ihracatçý kenti 110

04 Ocak 2019 Cuma 15:55 Ailesiyle hastanede kalan başhekim görevden alındı

Zonguldak'ta, ailesiyle hastanede kaldığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Feyzullah Hasanoğlu görevinden uzaklaştırıldı. Zonguldak'ta, evindeki tadilat nedeniyle ailesiyle önce otele yerleşen ve sürecin uzamasının ardından Kadın Doğum Servisi'ndeki özel odaya taşındığı öne sürülen Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi 110

04 Ocak 2019 Cuma 01:57 Somali'den BM'ye 'iç iþlerimize karýþmayýn' tepkisi

Somali'nin Birleþmiþ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman, BM'yi ülkesinin içiþlerine müdahale etmekle suçlayarak, 'BM ve yetkililerinin içiþlerimize karýþmama ve Somalililerin kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesine saygý duyma gibi bir görevi, hatta yükümlülüðü var.' dedi. Osman, BM Güvenlik Konseyinin Somali oturumunda, iç iþlerine 108

04 Ocak 2019 Cuma 00:55 Memur ve emekliye en az % 10 zam

Yaklaþýk 12 milyon emeklinin merakla beklediði zam haberi enflasyon rakamlarýnýn açýklanmasýyla birlikte belli oldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde 10.73, iþçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylýklarýna ise yüzde 10.19 zam geldi. Hazine ve Maliye Bakanlýðý’ndan yapýlan açýklamaya göre yapýlacak zamla birlikte aile yardýmý ödeneði dahil en düþük memur 88

03 Ocak 2019 Perşembe 12:13 Ýstanbul'da 30 ton miadý dolmuþ ilaç bertaraf edildi

Ýstanbul Eczacý Odasý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, oda, 2018 yýlýnda eczanelerden miadý dolmuþ 30 bin 774 kilogram ilacý toplayarak bertaraf edilmesini saðladý. "Farmasötik atýklarýn kanalizasyon veya katý atýk toplama yöntemleri ile imha edilmeye çalýþýlmasý, baþta kaynak sularý olmak üzere, deniz, göl, akarsu gibi doðal hayatýn kirlenmesi sonucu 117