En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Arama sonuçları

51-60 sonuçları 1000 Sorgu için «2018»

03 Ocak 2019 Perşembe 12:11 Sabiha Gökçen Havalimaný'ndan 2018'de 232 bin 717 uçuþ gerçekleþti

Havaalaný Ýþletme ve Havacýlýk Endüstrileri A.Þ.(HEAÞ)’tan yapýlan açýklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimaný’nda 2018 yýlýnýn tamamýnda toplam 232 bin 717 iniþ ve kalkýþ gerçekleþti. Toplam uçuþ sayýsý bir önceki yýla göre yüzde 5 artýþ gösterdi. Açýklamada, ''Sabiha Gökçen Havalimaný 2018 yýlý toplam uçuþ sayýsý (iniþ kalkýþ=toplam uçuþ sayýsý) bir önceki 106

03 Ocak 2019 Perşembe 09:40 Turkey's annual inflation slips in December

Consumer prices in December down 0.40 percent compared to previous month, according to official data. Consumer prices in Turkey slipped in December 2018, the Turkish Statistical Institute (TurkStat) announced on Thursday. December's figure was down 0.40 percent from 21.62 percent in November 2018. However, the consumer prices increased by 20.30 percent 70

03 Ocak 2019 Perşembe 08:25 Bitcoin`in rekor düzeyine çýkacaðý öngörüleri gerçekleþmedi

- Piyasa analiz þirketi Fundstrat Global ortak kurucusu Tom Lee, 2018 Nisan ayýnda CNBC'ye yaptýðý açýklamada Bitcoin fiyatýnýn yýl sonuna kadar 25 bin dolar düzeyine yükseleceðini söylemiþ ve Bitcoin'in çok iyi bir risk kazanç oraný olduðunu ve fiyatýnýn yýl sonuna kadar 25 bin dolara yükseleceðini düþündüklerini söylemiþti. Nisan 2018'de 7 bin 500 düzeylerinde 122

03 Ocak 2019 Perşembe 06:24 Apple uyardı: iPhone satışları düşüyor

iPhone'ların satışının bir hayli düşmesi, şirketin uyarı yayınlamasına neden oldu. bir mektupta, yeni yılda şirketin ilk çeyrek mali gelirlerinin beklenenden düşük olacağı konusunda uyardı. 2018 yılındaki düşük satış grafiğinin, yeni yılın ilk çeyreğinde de devam edebileceği konusunda uyarıda bulunan Cook, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi 125

02 Ocak 2019 Çarşamba 11:47 Zorunlu arabuluculukta anlaþma sayýsý 234 bini geçti

Ýþçi-iþveren uyuþmazlýðýnda 1 Ocak 2018 itibarýyla zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasýnda, bir yýlda 234 bin 327 uyuþmazlýk anlaþmayla sonuçlandý. Ýþ Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlüðe girmesinin ardýndan iþçi ile iþveren uyuþmazlýklarýnda dava þartý haline getirilen arabuluculuk, 1 Ocak 2018'de uygulanmaya baþlandý. Adliyelerde kurulan arabuluculuk 127

02 Ocak 2019 Çarşamba 11:09 Swap piyasasýnýn büyümesi amacýyla protokol imzalandý

Takasbank'tan yapýlan açýklamada Hazine ve Maliye Bakanlýðýnca 2019-2021 yýllarýný kapsayan Yeni Ekonomi Programý'nýn (YEP) dengelenme-disiplin-deðiþim sacayaklarý üzerinden baþarýlý bir þekilde uygulamaya alýndýðý belirtildi. YEP'in finansal sistem baþlýðý altýnda belirlenen en önemli hedeflerinden birisinin Borsa Ýstanbul AÞ nezdinde ülkedeki finansal 108

02 Ocak 2019 Çarşamba 10:04 Hamallık yapan kumpas mağduru askere görevine iade

FETÖ kumpasıyla haklarında askeri casusluk davası açılan askerler, davalarından beraat etmişti. Hamallık yaparak geçinmek zorunda kalan Astsubay Üstçavuş Önder Çayır, görevine iade edildi. FETÖ'nün kumpasıyla, ordudaki vatansever askerleri tasfiye eden ve hayatlarını zindanda çeviren İzmir'deki askeri casusluk davasında, sanıklar beraat etmiş, haklarındaki 50

02 Ocak 2019 Çarşamba 00:23 Almanya VJTF'nin komutasýný devraldý

Almanya Silahlý Kuvvetleri (Bundeswehr) NATO'nun Çok Yüksek Hazýrlýk Seviyeli Müþterek Görev Gücü'nün (VJTF) 2019 yýlý komutanlýðýný devraldý. Almanya Savunma Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, Almanya'nýn VJTF'nin 2019 yýlý komutanlýðýnýn Ýtalya’dan devraldýðý ifade edildi. VJTF'nin 2019’da yaklaþýk 8 bin askerden oluþan çok uluslu bir birliðin 4 bin askeri 119

01 Ocak 2019 Salı 23:54 Somali BM özel temsilcisini 'istenmeyen adam' ilan etti

Somali, BM Somali Özel Temsilcisi Haysom'ý ülke iç iþlerine müdahalede bulunduðu gerekçesiyle istenmeyen adam ilan etti. Somali, Birleþmiþ Milletler (BM) Somali Özel Temsilcisi Nicholas Haysom'ý ülke iç iþlerine müdahalede bulunduðu gerekçesiyle istenmeyen adam ilan etti. Dýþiþleri Bakanlýðýndan yapýlan yazýlý açýklamada, Haysom'ýn Somali'de çalýþmasýnýn 115

01 Ocak 2019 Salı 12:15 Nijerya'da salgýn hastalýklar nedeniyle geçen yýl bin 558 kiþi hayatýný kaybetti

Batý Afrika ülkelerinden Nijerya'da salgýn hastalýklar nedeniyle 2018 yýlýnda bin 558 insan hayatýný kaybetti. Nijerya Hastalýk Kontrol Merkezi verilerine göre, kolera, sarý humma, sýtma, çocuk felci, ishal ve maymun çiçeði gibi hastalýklar nedeniyle ülkede bin 558 kiþi yaþamýný yitirdi. Ülkenin kuzeyindeki Katsina eyaleti, salgýn hastalýklar nedeniyle 108