En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Arama sonuçları

1-10 sonuçları 1000 Sorgu için «cumhurbaþkaný»

15 Ocak 2019 Salı 21:09 Sigarayý býrakmak isteyenlere müjde

Sigarayý býrakmak isteyen baðýmlýlar, sayýlarý 300 bini geçmemek þartýyla, ‘Nikotin Replasman Preparatlarý ile Bupropion HCI’ ve ‘Vareniklin’ içerikli ilaçlardan ücretsiz faydalanacak. ‘4736 Sayýlý Kanun’un 1’inci maddesinin 1’inci fýkrasý hükmünden muaf tutulacaklarýn tespitine iliþkin Cumhurbaþkaný kararý Resmi Gazete’nin dünkü sayýsýnda yayýnlandý 272

15 Ocak 2019 Salı 01:55 Beyaz Saray: Trump, Türkiye ile birlikte çalýþma arzusunu dile getirdi

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, 'Ýki lider, Amerikan birlikleri geri çekilmeye baþlarken Suriye'de (iki ülke arasýnda) devam eden iþ birliði de dahil birçok ikili meseleyi ve gelecekteki iþ birliðine dair konularý ele aldý. Baþkan Trump, Suriye'nin kuzeydoðusuna dair Türkiye'nin güvenlik endiþelerinin ele alýnmasýnda, (Türkiye ile) birlikte çalýþma 109

10 Ocak 2019 Perşembe 17:36 ABD Dýþiþleri Bakaný Pompeo Suriye'den çekileceklerini tekrarladý

Orta Doðu turu kapsamýnda dün akþam Mýsýr’a gelen ABD Dýþiþleri Bakaný Mike Pompeo, ABD’nin Suriye’den çekileceðini tekrarladý. Mýsýr Dýþiþleri Bakaný Samih Þükri ve Mike Pompeo yaptýklarý ikili görüþmenin ardýndan ortak basýn toplantýsý düzenlendi. Bir gazetecinin Amerika’nýn Suriye’den çekilmesiyle ilgili sorusuna Pompeo, ülkesinin Suriye’den çekileceðini 99

08 Ocak 2019 Salı 06:34 ÝZBAN'daki grev kararý ertelendi

Ýzmir Banliyö Taþýmacýlýðý Sistemi Ticaret AÞ'ye (ÝZBAN) baðlý iþ yerlerindeki grev Cumhurbaþkaný kararý ile 60 gün süreyle ertelendi. Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan imzasýyla Resmi Gazete'de yayýmlanan karara göre, ÝZBAN'a baðlý iþ yerlerinde Türkiye Demiryolu Ýþçileri Sendikasý tarafýndan uygulanmakta olan grevin "þehir içi toplu taþýma 88

06 Ocak 2019 Pazar 20:48 Cumhurbaþkaný Hadi'den Türkiye ile derin iliþki vurgusu

Yemen Cumhurbaþkaný Hadi, Türkiye ile Yemen arasýnda derin iliþkiler olduðunu söyledi. Yemen haber ajansý SABA'ya göre, Yemen Cumhurbaþkaný Abdurabbu Mansur Hadi, görev süresi dolan Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler'i, Suudi Arabistan'ýn baþkenti Riyad'da kabul etti. Büyükelçi Eler'in görev süresi boyunca iki ülke arasýndaki iliþkileri güçlendirmek 123

06 Ocak 2019 Pazar 20:48 Srebrenitsa'daki Potoçari Anýt Mezarlýðý'na domuz parçalarý býraktýlar

Ýkinci Dünya Savaþý'nýn ardýndan Avrupa'da yaþanan en büyük insanlýk trajedisi olarak kabul edilen ve en az 8 bin 372 Boþnak sivilin katledildiði Srebrenitsa soykýrýmýnda hayatýný kaybedenlerin mezarlarýnýn bulunduðu alana yapýlan çirkin davranýþ büyük tepki topladý. Bosna Hersek'in ilk cumhurbaþkaný merhum Aliya Ýzetbegoviç'in kurduðu Demokratik Eylem 102

05 Ocak 2019 Cumartesi 09:37 Tütün ürünlerindeki ÖTV oraný güncellendi

Bazý mallara uygulanacak ÖTV oran ve tutarlarýnýn yeniden belirlenmesi hakkýndaki ekli kararýn yürürlüðe konulmasýna dair Cumhurbaþkaný Kararý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre tütün içeren sigara baþta olmak üzere, tütün yerine geçen maddelerden yapýlmýþ sigaralar, diðer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" 87

30 Aralık 2018 Pazar 20:28 Pakistan Baþbakaný Han Türkiye'ye geliyor

Pakistan Baþbakaný Ýmran Han, 3-4 Ocak'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Pakistan Dýþiþleri Bakanlýðýndan yapýlan yazýlý açýklamada, Baþbakan Han'ýn yen iyýlýn ilk haftasýnda Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacaðý bildirildi. Açýklamada, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini düzenleyecek Han'a 50

29 Aralık 2018 Cumartesi 22:48 Ýhvan'dan Suriye'deki büyükelçiliklerin açýlmasýna tepki

Suriye'deki Müslüman Kardeþler Teþkilatý (Ýhvan), bazý Arap ülkelerinin Suriye'nin baþkenti Þam'daki büyükelçiliklerini yeniden açmalarýný 'bölgedeki teröre destek' ve rejimin insanlýða karþý iþlediði suçlarýn kabul edilmesi olarak deðerlendirdi. Bahreyn ve Birleþik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Suriye'deki iç savaþýn baþlamasýyla kapattýklarý büyükelçiliklerini 93

25 Aralık 2018 Salı 23:06 Ýsrailli bakan: Trump'ýn Suriye'den çekilmesi, Erdoðan'ý güçlendiriyor

ABD'nin Suriye'den çekilmeye baþlamasýný Ýsrail'de erken seçim kararý izlerken, bugüne dek Netanyahu cephesini çok memnun eden Trump'a ilk kez eleþtiri oklarý yöneldi. Adalet Bakaný Ayelet Þaked 'Bu adým, Ýsrail'e yardýmcý olmazken Yahudi karþýtý Erdoðan'ý güçlendiriyor' dedi. ABD'nin Suriye'den çekilmeye baþlamasýný Ýsrail'de erken seçim kararý izlerken 97