En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Arama sonuçları

1-10 sonuçları 1000 Sorgu için «faiz»

15 Ocak 2019 Salı 15:36 Hazine 4,1 milyar lira borçlandý

Bakanlýk, ilk ihalede 1 yýl (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracýný gerçekleþtirdi. Ýhalede hem basit hem bileþik faiz yüzde 18,98 oldu. Nominal teklifin 600,2 milyon lira olduðu ihalede, nominal satýþ 380 milyon lira, net satýþ 319,4 milyon lira olarak gerçekleþti. Kamu kuruluþlarýndan gelen 720 milyon liralýk teklifin tamamýnýn karþýlandýðý 206

12 Ocak 2019 Cumartesi 01:53 Geleneksel mesleklere faizsiz kredi

Halk Bankasý tarafýndan esnaf ve sanatkârlara kullandýrýlacak 22 milyarlýk krediye iliþkin usul ve esaslar Resmi Gazete’de yayýmlandý. Karara göre; Esnaf ve sanatkârlarýn finansman ihtiyacýný uygun koþullarda karþýlamak üzere Halk Bankasý’nca kooperatif kefaletiyle veya doðrudan esnaf ve sanatkârlara kullandýrýlan, bakiyesi 2019’a devretmiþ ve 2019 sonuna 85

11 Ocak 2019 Cuma 15:35 Merkez Bankasý beklenti anketi yayýmlandý

döneminde yüzde 15,91'e gerilemiþtir. 24 ay sonrasý TÜFE beklentisi ise ayný anket dönemlerinde sýrasýyla yüzde 12,43 ve yüzde 12,00 olarak gerçekleþti. "2019 yýlý Ocak ayý için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,56 iken, bu anket döneminde yüzde 1,16 olmuþtur. Þubat ayý TÜFE beklentisi ayný anket dönemlerinde sýrasýyla 93

09 Ocak 2019 Çarşamba 04:21 Yeni yapılandırma imkanıyla kredi ödeme planı

Kredi kartı borç yapılandırmasında faizler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki yapılandırmasında ödemeler ne kadar olacak... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yeni düzenlemeler hakkında açıklamalar yaptı. Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlara, mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri 106

02 Ocak 2019 Çarşamba 11:09 Swap piyasasýnýn büyümesi amacýyla protokol imzalandý

Takasbank'tan yapýlan açýklamada Hazine ve Maliye Bakanlýðýnca 2019-2021 yýllarýný kapsayan Yeni Ekonomi Programý'nýn (YEP) dengelenme-disiplin-deðiþim sacayaklarý üzerinden baþarýlý bir þekilde uygulamaya alýndýðý belirtildi. YEP'in finansal sistem baþlýðý altýnda belirlenen en önemli hedeflerinden birisinin Borsa Ýstanbul AÞ nezdinde ülkedeki finansal 85

31 Aralık 2018 Pazartesi 11:07 Küresel ekonomide yüzde 2,7 büyüme beklentisi

Berenberg Baþekonomisti Holger Schmieding, küresel ekonominin 2019 yýlýnda yüzde 2,7 büyüme kaydedeceðini bildirdi. Schmieding, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, politik popülizm ve korumacýlýðýn iki büyük risk olduðunu vurgulayarak, popülizmin ve hýzlanan ticaret savaþlarýnýn küresel ekonomide ciddi bir gerilemeye sebep olabileceðini aktardý 98

29 Aralık 2018 Cumartesi 01:05 Göstergeler düzelecek kredi notu iyileþecek

Yeni yýla iliþkin beklentilerini paylaþan ekonomistler 2019’dan umutlu. Enflasyonun % 15’lere, cari açýðýn ise 16 milyar dolara ineceði öngörüsünde bulunan ekonomistlere göre yeni yýlda kredi notunda iyileþme süreci de baþlayacak. Ekonomistler, 2019 yýlýnda enflasyon ve cari açýkta gerilemenin süreceðini, yýlýn ikinci yarýsýnda büyümenin belirginleþeceðini 95

20 Aralık 2018 Perşembe 08:39 Gram altýn 212 lira seviyelerinde

Dün dolar kuru ve altýnýn ons fiyatýndaki deðer kayýplarýna paralel düþüþ eðiliminde hareket eden gram altýn, günü önceki kapanýþa göre yüzde 1,49 azalýþla 211,4 liradan tamamladý. Bugüne yükseliþle baþlayan altýnýn gram fiyatý, saat 10.15 itibarýyla önceki kapanýþa göre yüzde 0,33 deðer kazancýyla 212,1 liradan alýcý buluyor. Kapalýçarþý'da çeyrek altýn 91

14 Aralık 2018 Cuma 14:46 Ziraat Bankasý`ndan düþük faizli kredi

Ziraat Bankasý'ndan yapýlan açýklamada, bankanýn, bugüne kadar konut sektörüne sunduðu öncü çözüm önerilerine bir yenisini daha ekleyerek bugün itibarýyla hem banka ile kredili çalýþmakta olan konut üreticisi firmalarýn hem de bireysel müþterilerin ihtiyaçlarýna cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama baþlattýðý bildirildi. "Uygulama kapsamýna 94

13 Aralık 2018 Perşembe 13:56 Ziraat Bankasý tarýmsal kredileri yeniden vadelendiriyor

Ziraat Bankasý tarýmsal kredileri yeniden vadelendireceðini, yeniden vadelendirilen tutar dýþýnda kalan kredi bakiyesinin eski faiz oraný ve vade yapýsýyla aynen devam edeceðini açýkladý. "Ziraat Bankasý tarafýndan, Bakanlar Kurulu Kararlarý kapsamýnda tarýmsal kredi kullandýrýlan ve geçici olarak gelir-gider dengesi olumsuz etkilenen üreticilerimizin 47