En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Arama sonuçları

1-10 sonuçları 856 Sorgu için «katýlým»

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:40 MSÜ sýnav tarihi ne zaman 2019 MSÜ sýnav baþvurularý ne zaman baþlayacak

2019 MSÜ sýnavý ve baþvuru tarihleri ne zaman? 2019 MSÜ sýnav baþvurularý ne zaman baþlayacak sorusunun yanýtý, sýnava katýlým saðlayan askeri öðrenci adaylarý tarafýndan sorgulanan ve araþtýrýlan konular arasýnda yer almaya devam ediyor. Kýsa bir zaman sonra baþlayacak olan 2019 MSÜ baþvurularý için ÖSYM tarih bilgisi paylaþtý. Milli Savunma Üniversitesi 116

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:51 65 yaþlýlýk aylýðý 2019 Ocak zammý ne kadar? Yeni zamlar ile yaþlýlýk maaþý ne kadar oldu?

65 yaþlýlýk aylýðý 2019 Ocak zammý ne kadar? Yeni zamlar ile yaþlýlýk maaþý ne kadar oldu? Yaþlýlýk maaþý nasýl alýnýr? 65 yaþ aylýðý ne zaman yatacak? sorularýna yanýt aranýyor. 3 Ocak'ta Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Aralýk ayý enflasyonu zam oraný açýklandý. Enflasyona göre engelli ve 65 yaþlýlýk 2019 yýlý maaþ zamlarý belli oldu. 65 yaþýný dolduranlar 92

03 Ocak 2019 Perşembe 17:07 Altýnýn kilogramý 226 bin 800 lira oldu

Altýn piyasasýnda, en düþük 224 bin 300 lira, en yüksek 227 bin 400 lirayý gören standart altýnýn kilogram fiyatý, günü dünkü kapanýþa göre yüzde 2,16 artýþla 226 bin 800 liradan tamamladý. KMKTP'de, altýnda gerçekleþen toplam iþlem hacmi 274 milyon 907 bin 706,9 lira, iþlem miktarý ise 756 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam iþlem hacmi ise 275 milyon 91

31 Aralık 2018 Pazartesi 17:02 Altýnýn kilogramý 218 bin 300 lira oldu

Altýn piyasasýnda, en düþük 217 bin 250 lira, en yüksek 218 bin 300 lirayý gören standart altýnýn kilogram fiyatý, günü cuma günkü kapanýþa göre yüzde 1,11 artýþla 218 bin 300 liradan tamamladý. KMKTP'de, altýnda gerçekleþen toplam iþlem hacmi 118 milyon 213 bin 189,83 lira, iþlem miktarý ise 545 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam iþlem hacmi ise 120 milyon 86

28 Aralık 2018 Cuma 17:09 Altýnýn kilogramý 215 bin 900 liraya geriledi

Altýn piyasasýnda, en düþük 215 bin 900 lira, en yüksek 217 bin 650 lirayý gören standart altýnýn kilogram fiyatý, günü önceki kapanýþa göre yüzde 0,28 azalýþla 215 bin 900 liradan tamamladý. KMKTP'de, altýnda gerçekleþen toplam iþlem hacmi 326 milyon 56 bin 478,08 lira, iþlem miktarý ise 1.505 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam iþlem hacmi ise 326 milyon 89

26 Aralık 2018 Çarşamba 17:15 Altýnýn kilogramý 216 bin 500 lira oldu

Altýn piyasasýnda, en düþük 216 bin 450 lira, en yüksek 216 bin 650 lirayý gören standart altýnýn kilogram fiyatý, günü önceki kapanýþa göre yüzde 0,46 artýþla 216 bin 500 liradan tamamladý. KMKTP'de, altýnda gerçekleþen toplam iþlem hacmi 154 milyon 128 bin 557,16 lira, iþlem miktarý ise 713 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam iþlem hacmi ise 154 milyon 94

17 Aralık 2018 Pazartesi 22:27 Irak Ticaret Bankasý, Türkiye'den banka satýn alacak

Türkiye'den banka almak istediðini belirten devlet yönetimindeki Irak Ticaret Bankasý (ITB), isim vermedi ancak finansmanýn 350 milyon dolarlýk bütçeden karþýlanacaðýný belirtti. ITB, satýn almayý gerçekleþtirdiði takdirde ilk kez yurtdýþýndan bir banka satýn almýþ olacak. Türkiye, ayný zamanda Irak'ýn en büyük ticari partneri durumunda. 20 milyar dolar 86

17 Aralık 2018 Pazartesi 09:36 ÝGDAÞ'tan faturalara 3 taksit kampanyasý

ÝGDAÞ, doðalgaz faturalarýna vade farksýz 3 taksit kampanyasý baþlattý. ÝGDAÞ'tan yapýlan yazýlý açýklamada, ÝGDAÞ’ýn güçlü ekonomiye tam destek verdiði belirtildi. "ÝGDAÞ, soðuklarla birlikte artan tüketim miktarý nedeniyle güçlü ekonomiye tam destek vererek, doðal gaz faturalarýna vade farksýz 3 taksit kampanyasý baþlattý. Kampanyaya bu yýl 13 banka 85

23 Kasım 2018 Cuma 14:01 Çiftçilere 490 milyon TL tarým destekleme ödemeleri bugün baþlýyor

Tarým ve Orman Bakanlýðýnýn 2018 yýlý destekleme ödemeleri kapsamýnda bugün üreticinin hesabýna yatýrýlacak 490 milyon lira ile 2018 için planlanan destekleme ödemelerinin yüzde 88'i tamamlandý Tarým ve Orman Bakanlýðýndan yapýlan açýklamaya göre, Bakan Bekir Pakdemirli, Ýzmir'de düzenlenen Ege Ekonomik Forum 2018'de destekleme ödemeleriyle ilgili deðerlendirmelerde 60

21 Kasım 2018 Çarşamba 00:37 BES fon tutarý 86 milyar TL

BES’te katýlýmcýlara ait fon tutarý, devlet katkýsý ile birlikte 86 milyar liraya ulaþtý. Önümüzdeki dönemde fon tutarýnýn daha da yükselmesi bekleniyor. Türkiye'de 27 Ekim 2003’te faaliyete geçen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 15. yýlýný geride býraktý. Düzenli olarak BES’e dair rakamlarý yayýnlayan Emeklilik Gözetim Merkezi’nin son raporuna göre, katýlýmcý 46