En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Arama sonuçları

1-10 sonuçları 1000 Sorgu için «konseyi»

15 Ocak 2019 Salı 17:20 Suudi Arabistan, BMGK'ya, Ýsrail'in Yahudi yerleþim birimleri faaliyetlerinin durmasý için harekete geçme çaðrýsý yaptI

Suudi Arabistan, Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), Ýsrail'in Yahudi yerleþim birimleri faaliyetlerinin durmasý için harekete geçme çaðrýsýnda bulundu. Suudi Arabistan resmi ajansý SPA'da yer alan habere göre, Bakanlar Kurulu'nun Kral Selman bin Abdulaziz baþkanlýðýndaki haftalýk toplantýsýnýn ardýndan yapýlan yazýlý açýklamada Filistinlilerin 198

15 Ocak 2019 Salı 00:57 Beyaz Saray Ýran’ý vurma planý istedi

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nin, Baðdat elçiliðine geçen yýl yapýlan saldýrýdan sonra, Ýran’a yönelik bir hücum için ABD Savunma Bakanlýðýndan savaþ planý istediði öne sürüldü.   Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinin geçen yýl Ýran’a yönelik bir saldýrý için ABD Savunma Bakanlýðýndan (Pentagon) savaþ planý talebinde bulunduðu iddia edildi. Amerikan 114

10 Ocak 2019 Perşembe 21:33 Romanya AB dönem başkanlığını devraldı

AB Konseyi dönem başkanlığı Avusturya'dan Romanya'ya geçti. Dönem başkanlığı devir teslim töreni, AB liderlerinin katılımıyla Romanya'nın başkenti Bükreş’te yapıldı. Atheneum Konser Salonu'nda düzenlenen törene, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Romanya Cumhurbaşkanı 86

22 Aralık 2018 Cumartesi 18:35 Süt Prim Desteði, 15 kuruþ daha artýrýlarak 25 kuruþa yükseltildi

Tarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, 'Litre baþýna vermekte olduðumuz ortalama 10 kuruþ Süt Prim Desteði, 15 kuruþ daha artýrýlarak 25 kuruþa yükseltildi.' dedi. Tarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, litre baþýna verilen ortalama 10 kuruþ olan Süt Prim Desteði'nin, 15 kuruþ artýrýlarak 25 kuruþa yükseltildiðini bildirdi. Pakdemirli, yaptýðý yazýlý 49

18 Aralık 2018 Salı 00:46 Gökdelen tutkusu rekor getirdi

Çin 2018 yýlýnda 88 gökdelen inþaasýyla dünya gökdelen sayýsýnda Avrupa ve Amerika’yý geride býraktý. Uzun Binalar ve Kentsel Yaþam Konseyi’nin 2018 verilerine göre, dünya genelinde 2018 yýlýnda 200 metre ve üzerinde 143 gökdelen inþaa edildi. Toplam 88 gökdelen inþaasýyla Çin ilk sýrada yer alýyor. Çin’in baþkenti Pekin’deki Citic Tower, 2018 yýlýnda 91

14 Aralık 2018 Cuma 02:36 AB'den Rusya'ya Ukraynalý denizciler çaðrýsý: Derhal serbest býrakýn

Avrupa Birliði (AB), Rusya'ya gözaltýndaki tüm Ukraynalý denizcilerin derhal serbest býrakýlmasý çaðrýsýnda bulundu. AB Liderler Zirvesi'nde kabul edilen sonuç bildirgesinde, "Üye devletler, Kerç Boðazý ile Azak Denizi'nde yükselen tansiyondan ve Rusya'nýn uluslararasý hukuk ihlallerinden endiþe duymaktadýr. AB Konseyi, uluslararasý hukuka, Ukrayna'nýn 101

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:15 AP`den Japonya ile ticaret anlaþmasýna onay

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, Japonya ile AB arasýnda temmuz ayýnda imzalanan ticaret anlaþmasýný oyladý. Ticaret anlaþmasý, genel kurulda 152'ye karþý 474 oyla onaylandý. Japonya tarafýndan kabul süreci tamamlanan anlaþmanýn 21 Aralýk tarihinde AB Konseyi'nden de onay almasý ve 1 Þubat 2019'da yürürlüðe girmesi bekleniyor. Japonya Baþbakaný 52

12 Aralık 2018 Çarşamba 00:35 Ýhracatta TL’nin payý yüzde 10’lara ulaþtý

Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) Baþkaný Ýsmail Gülle, TL ile ticarete önem verdiklerini, kurun oynaklýðýnýn arttýðý dönemlerde TL ile ihracat yapmanýn önemli olduðunu belirterek “158 ülkede ihracatýmýzýn yaklaþýk yüzde 10’unu TL karþýlýðýnda yaptýk” dedi. Gülle “Bunu da bir çalýþtayla gerçekleþtirdik. Hem Ýstanbul’da hem de Ankara’da yaptýðýmýz çalýþtaylarla 49

10 Aralık 2018 Pazartesi 21:50 AB 'anlaþmasýz' senaryoyu tartýþacak

Perþembe günü Brexit zirvesi yapýlmasý çaðrýsýnda bulunan AB Konseyi Baþkaný Donald Tusk, bu zirvede anlaþmasýzlýk senaryosunun tartýþýlacaðýný açýkladý. AB Konseyi Baþkaný Donald Tusk, sosyal medya hesabýndan yaptýðý paylaþýmda, "Perþembe günü gerçekleþecek AB Liderler Zirvesi'nde Brexit konusunun da görüþülmesi çaðrýsý yaptým. Brexit anlaþmasýný tekrar 33

06 Aralık 2018 Perşembe 15:37 AB `çalýþma ajansý` kuruyor

AB üyesi 28 ülkenin çalýþma bakanlarý AB Konseyi toplantýsý için Brüksel'de buluþtu. AB Konseyi, toplantýda, üye ülke bakanlarýnýn çalýþma alanýnda çeþitli düzenlemelere iliþkin Avrupa Parlamentosu'yla yapýlacak müzakerelerde ortak pozisyon belirlendiklerini açýkladý. Buna göre, AB üyesi ülkelerde çalýþan ve iþverenlerin sýnýr ötesi iþçi hareketliliklerinin 72