En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Arama sonuçları

1-10 sonuçları 1000 Sorgu için «sektör»

15 Ocak 2019 Salı 13:12 Borsa günün ilk yarýsýnda 93.000 puaný aþtý

Günün ilk yarýsýnda BIST 100 endeksi, önceki kapanýþa göre 1.026,31 puan artarken, toplam iþlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleþti. Ýlk yarýda bankacýlýk endeksi yüzde 1,61, holding endeksi yüzde 1,37 deðer kazandý. Sektör endeksleri arasýnda en fazla kazandýran yüzde 1,99 ile iletiþim, en çok gerileyen ise yüzde 0,64 ile sigorta oldu. Dünya borsalarýndaki 227

10 Ocak 2019 Perşembe 15:01 AB`den Ar-Ge`ye 318 milyar euro

Avrupa Ýstatistik Ofisi (Eurostat), birlik üyesi 28 ülkenin 2017 yýlý Ar-Ge harcamalarýna iliþkin verileri yayýnladý. Buna göre, Ar-Ge'ye AB üyesi ülkeler 2016 yýlýnda gayri safi yurt içi hasýlalarýnýn (GSYH) yüzde 2,04'ünü harcarken bu oran 2017'de yüzde 2,07'ye yükseldi. Böylece, AB'nin toplam Ar-Ge harcamalarý 2017 yýlýnda 318 milyar euro seviyesine 96

10 Ocak 2019 Perşembe 07:42 Açýlýþta BIST 100 endeksi, yüzde 0,08 artýþla 91.226,40 puana çýktý

Borsa Ýstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 deðer kazancýyla 91.226,40 puandan baþladý. Açýlýþta BIST 100 endeksi, 69,52 puan ve yüzde 0,08 artýþla 91.226,40 seviyesine çýktý. Bankacýlýk endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,23 deðer kazandý. Sektör endeksleri arasýnda en fazla kazandýran yüzde 1,23 ile biliþim, en çok gerileyen ise yüzde 147

06 Ocak 2019 Pazar 12:09 Otomotiv endüstrisi 32 milyar dolara dayanan dýþ satým hacmiyle tüm zamanlarýn ihracat rekorunu kýrdý

Yurt içinde pazardaki daralmanýn etkisiyle kan kaybeden otomotiv endüstrisi, geçen yýl ihracatýna ivme vererek gerçekleþtirdiði 31,6 milyar dolarlýk dýþ satým ile ihracat rekoru kýrdý. AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneði (ODD) ve Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) verilerinden derlediði bilgilere göre, geçen yýl 2017'ye kýyasla Türkiye otomobil 111

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:12 Yatýrýmcýlar sermaye piyasasý bilgilerine artýk cepten ulaþabilecek

KAP Mobil uygulamasý Merkezi Kayýt Kuruluþu (MKK) Genel Müdürü Murat Turgut'un katýlýmýyla MKK Genel Müdürlüðü'nde tanýtýldý. MKK'nýn Borsa Ýstanbul bünyesinde 2005 yýlýndan beri hizmet gösteren elektronik bir yazýlým devi olduðunu aktaran Turgut, "2019'a yatýrýmcýya yeni bir müjdeyle giriyoruz. Çok kullanýlan KAP'ýn mobil versiyonu ile yatýrýmcýnýn 95

29 Aralık 2018 Cumartesi 01:07 Turist sayýsý 37 milyonu geçti

2017 yýlýnda 32 milyon turist aðýrlayan Türkiye bu yýlýn ilk 11 ayýnda yüzde 22.2 artýþla 37.5 milyon yabancý ziyaretçi sayýsýný aþarak 2014 yýlýndaki baþarýya yaklaþtý. Yurt dýþý ikametli vatandaþlarla birlikte 11 ayda toplam ziyaretçi sayýsý ise 43 milyona yaklaþtý. Ocak-Kasým döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke yüzde 26.22 artýþ ve 5 milyon 99

27 Aralık 2018 Perşembe 10:21 Açýlýþta BIST 100 endeksi yüzde 0,87 yükseliþle 91.793,23 puana çýktý

Borsa Ýstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,87 deðer kazancýyla 91.793,23 puandan baþladý. Açýlýþta BIST 100 endeksi, 791,06 puan ve yüzde 0,87 artýþla 91.793,23 seviyesine çýktý. Bankacýlýk endeksi yüzde 1,32, holding endeksi yüzde 0,58 deðer kazandý. Tüm sektör endeksleri deðer kazanýrken, en fazla kazandýran bankacýlýk oldu. Avrupa borsalarýnýn 112

25 Aralık 2018 Salı 23:16 ÝTO, ihracatçýyý 38 fuara taþýyacak

Ýstanbul Ticaret Odasý (ÝTO) Baþkaný Þekib Avdagiç, Türkiye’nin ekonomisinin fuarlarla büyüdüðünü belirterek “Rotamýz, ihracattýr. Biz, Ýstanbul Ticaret Odasý olarak, 428 bin müteþebbis üyemizden aldýðýmýz güçle 2019’u, ‘Ekonomimize Global Nefes: Ýhracat Yýlý’ ilan ediyoruz” dedi. Avdagiç, ilk kez ihracat yapan ya da iki yýl arka arkaya ihracat yapmamýþ 116

24 Aralık 2018 Pazartesi 22:51 Ýnternetten kartlý harcama yüzde 50 arttý

Kasým ayýnda yer alan özel günlerde yapýlan kampanyalarýn da etkisiyle banka kartlarý ve kredi kartlarý ile toplam 13.5 milyar TL’lik rekor tutarda internetten ödeme yapýldý. Geçen yýlýn kasým ayý ile karþýlaþtýrýldýðýnda internetten ödeme tutarýndaki artýþ oraný yüzde 47 oldu. Ýnternetten ödeme, toplam kartlý ödemelerdeki büyümenin oldukça üzerinde 106

24 Aralık 2018 Pazartesi 10:35 Ýnternetten kartlý ödemeler kasýmda arttý

Bankalararasý Kart Merkezi, kasým ayý kartlý ödeme verilerini açýkladý. Buna göre, kasým ayý sonunda Türkiye'de 65,9 milyon adet kredi kartý ve 144,5 milyon adet banka kartý bulunuyor. Geçen yýlýn ayný dönemi ile kýyaslandýðýnda kredi kartý sayýsýnda yüzde 6'lýk, banka kartý sayýsýnda yüzde 11'lik artýþ yaþandý. Kasým sonu itibarýyla Türkiye'de kullanýlan 112