En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Arama sonuçları

1-10 sonuçları 1000 Sorgu için «seviyesinde»

15 Ocak 2019 Salı 07:04 İşsizlik rakamları: Ekim'de 11,6 oldu

Ekim ayı işsizlik oranı yüzde 11,6 oldu. İşsizlik geçen yıla göre 1.3 puan arttı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile yüzde 11,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik 107

14 Ocak 2019 Pazartesi 13:05 Son noktayý koydu! Satýlmayacak..

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Boydak Holding merkezinde düzenlenen 2018 deðerlendirme toplantýsýna katýlan Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu (TMSF) Baþkaný Muhiddin Gülal, fona devredilen firmalarýn, baþarýlý finansal sonuçlarýyla ekonomiye güç katmaya devam ettiklerini söyledi. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programý'na destek verdiklerini ifade eden Gülal 108

14 Ocak 2019 Pazartesi 10:10 Türkiye, 2018 yýlýnda 1,5 milyon araç üretti

Otomotiv Sanayii Derneði (OSD), 2018 yýlýna ait toplam üretim, ihracat ve pazar verilerini açýkladý. Açýklamaya göre, Türkiye otomotiv sanayii oldukça hareketli bir 2018 yýlýný geride býraktý. Yýlýn hemen ortasýnda döviz kurlarýnda yaþanan geliþmelerle sýkýntýlý bir süreçten geçen otomotiv sanayii, yýlýn son çeyreðinde atýlan pozitif adýmlar ve kapsayýcý 104

10 Ocak 2019 Perşembe 14:42 Küresel gýda fiyatlarý geçen yýl düþtü

Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü'nden (FAO) yapýlan açýklamaya göre, uluslararasý pazarlarda tahýl, bitkisel yað, süt ürünleri, et ve þekerden oluþan beþ ana gýda maddesinin fiyatlarýnýn ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gýda Fiyat Endeksi, Aralýk 2018'de bir önceki aya göre deðiþim göstermedi ve 161,7 puan oldu. Endeks, 2018 genelinde bir önceki 111

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:16 Milyonerlerin mevduatý 1 trilyon 80 milyar lira oldu

AA muhabirinin Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediði bilgilere göre, yurt içinde ve dýþýnda yerleþik milyonerlerin toplam sayýsý Kasým 2018 itibarýyla 176 bin 320'ye çýktý. Böylece 2017 sonunda 138 bin 980 olan milyoner sayýsý, 11 ayda 37 bin 340 kiþi arttý. Milyonerlerin toplam mevduatý kasým sonu itibarýyla 1 trilyon 118

08 Ocak 2019 Salı 07:16 Gram altýn 222,7 lira, çeyrek altýn 363 lira ve Cumhuriyet altýný 1.488 liradan iþlem görüyor

Altýnýn gram fiyatý, güne düþüþle baþlamasýnýn ardýndan 222,7 lira seviyesinde dengelendi. Dün günü dolar kuru ve ons altýndaki deðer kazançlarýnýn etkisiyle yükseliþ eðiliminde hareket eden gram altýn, günü önceki kapanýþa göre yüzde 1,3 primle 223,1 liradan tamamladý. Bugüne düþüþle baþlayan altýnýn gram fiyatý, saat 09.45 itibarýyla önceki kapanýþa 119

04 Ocak 2019 Cuma 22:30 Avrupa'ya düzensiz göç son 5 yýlýn en düþük seviyesinde

Avrupa Birliði ülkelerine geçen yýl giriþ yapan düzensiz göçmen sayýsýnýn son 5 yýlýn en düþük seviyesinde olduðu bildirildi. Avrupa Sýnýr ve Sahil Güvenlik Ajansý (Frontex) yýllýk raporuna göre, 2018'de AB'ye ulaþan düzensiz göçmen sayýsý, 2017'ye göre yüzde 25, 2015'e göre ise yüzde 92 oranýnda azaldý. Raporda, düzensiz göçmen sayýsýndaki düþüþün ana nedeni 128

31 Aralık 2018 Pazartesi 14:03 Bankalarýn net karý 50 milyar lirayý aþtý

Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kasým 2018 döneminde sektörün dönem net kârýnýn 50 milyar 695 milyon TL, sermaye yeterliliði standart oraný ise %18,21 seviyesinde bulunduðunu bildirdi. "Bankalar tarafýndan Kurumumuza raporlanan verilere göre Kasým 2018 döneminde Türk Bankacýlýk Sektörünün aktif büyüklüðü 3.842.639 milyon TL olarak gerçekleþmiþtir 93

31 Aralık 2018 Pazartesi 11:07 Küresel ekonomide yüzde 2,7 büyüme beklentisi

Berenberg Baþekonomisti Holger Schmieding, küresel ekonominin 2019 yýlýnda yüzde 2,7 büyüme kaydedeceðini bildirdi. Schmieding, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, politik popülizm ve korumacýlýðýn iki büyük risk olduðunu vurgulayarak, popülizmin ve hýzlanan ticaret savaþlarýnýn küresel ekonomide ciddi bir gerilemeye sebep olabileceðini aktardý 98

29 Aralık 2018 Cumartesi 01:05 Göstergeler düzelecek kredi notu iyileþecek

Yeni yýla iliþkin beklentilerini paylaþan ekonomistler 2019’dan umutlu. Enflasyonun % 15’lere, cari açýðýn ise 16 milyar dolara ineceði öngörüsünde bulunan ekonomistlere göre yeni yýlda kredi notunda iyileþme süreci de baþlayacak. Ekonomistler, 2019 yýlýnda enflasyon ve cari açýkta gerilemenin süreceðini, yýlýn ikinci yarýsýnda büyümenin belirginleþeceðini 95