En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Arama sonuçları

1-10 sonuçları 1000 Sorgu için «yatýrým»

15 Ocak 2019 Salı 20:50 Belçika’nýn Flaman Bölgesi Hükümeti Suudi Arabistan’la ticaret görüþmelerini iptal etti

Belçika’nýn Flaman Bölgesi Hükümeti, gelen tepkilerin ardýndan Mart ayýnda Suudi Arabistan’la yapýlacak ticaret görüþmelerinin iptal edildiðini açýkladý Belçika’nýn Flaman Bölgesi Hükümeti, Suudi Arabistan'a yapýlacak ticaret gezisini iptal etti. Flaman Bölge Hükümeti Baþbakaný Geert Borgeois, yaptýðý açýklamada Mart ayýnda Suudi Arabistan’a yapýlacak 253

15 Ocak 2019 Salı 16:01 Kazakistan'ýn GSYH'sý 2018 yýlýnda yüzde 4,1'lik büyüme kaydetti

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanlýðý, geçen yýl ülkenin gayri safi milli hasýlasýnýn (GSYH) yüzde 4,1 büyüdüðünü bildirdi. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, 2018’de ülkenin GSYH’sýnda yüzde 4,1 büyüme kaydedilirken,ocak-aralýk aylarýnda sabit varlýklara yatýrým tutarý geçen yýla göre yüzde 17,2 artarak 11 trilyon 130 milyar tenge (30 milyar dolar) 198

12 Ocak 2019 Cumartesi 01:48 Turizmde 12.5 milyar yatýrým göründü

Çevre ve Þehircilik Bakaný Murat Kurum, otellerin yüzde 70’inin 49 yýllýk tahsis süresini uzattýðýný açýkladý. 4 Mayýs 2018’de Resmi Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe giren düzenlemenin sonuçlarý hakkýnda bilgi veren Kurum, bugüne kadar 800 milyon lira tahsil edildiðini belirterek toplam taksit ödemeleriyle birlikte 2.5 milyar gelir elde edileceðini 103

09 Ocak 2019 Çarşamba 10:46 Geçen yýl en çok dolar kazandýrdý

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), geçen yýla ve Aralýk 2018'e iliþkin "Finansal Yatýrým Araçlarýnýn Reel Getiri Oranlarý"ný açýkladý. Buna göre, geçen ay aylýk bazda en yüksek reel getiriyi saðlayan yatýrým aracý, YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 3,96, TÜFE ile indirgendiðinde de yüzde 2,06 ile külçe altýn oldu. YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde, yatýrým araçlarýndan 105

02 Ocak 2019 Çarşamba 01:19 Devletteki sosyal adaleti þirketler de uygulamalý

Global Yatýrým Holding’in patronu Kutman adil gelir daðýlýmý için devletin uyguladýðý sosyal adalet sistemini þirketlerin de hayata geçirmesi gerektiðini söyledi. Kutman “Uygulamayarak büyük hata ediyorlar” dedi. Global Yatýrým Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Kutman, Türkiye’de gelir daðýlýmýnýn adil olmadýðýna iþaret ederek, bu noktada iþ dünyasýna 93

30 Aralık 2018 Pazar 20:28 Pakistan Baþbakaný Han Türkiye'ye geliyor

Pakistan Baþbakaný Ýmran Han, 3-4 Ocak'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Pakistan Dýþiþleri Bakanlýðýndan yapýlan yazýlý açýklamada, Baþbakan Han'ýn yen iyýlýn ilk haftasýnda Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacaðý bildirildi. Açýklamada, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini düzenleyecek Han'a 47

29 Aralık 2018 Cumartesi 01:05 Göstergeler düzelecek kredi notu iyileþecek

Yeni yýla iliþkin beklentilerini paylaþan ekonomistler 2019’dan umutlu. Enflasyonun % 15’lere, cari açýðýn ise 16 milyar dolara ineceði öngörüsünde bulunan ekonomistlere göre yeni yýlda kredi notunda iyileþme süreci de baþlayacak. Ekonomistler, 2019 yýlýnda enflasyon ve cari açýkta gerilemenin süreceðini, yýlýn ikinci yarýsýnda büyümenin belirginleþeceðini 95

27 Aralık 2018 Perşembe 15:53 Fransýzlar Ýngiltere`deki havalimaný satýn alýyor

Fransýz Vinci grubu, Ýngiltere'nin ikinci en iþlek havalimaný olan Gatwick'in çoðunluk hissesini 2.9 milyar sterline (3.7 milyar dolar) satýn alacaðýný açýkladý. Brexit belirsizliðine raðmen Vinci, haziran ayýnda tamamlanmasý beklenen satýþla Gatwick hisselerinin yüzde 50.01'ine sahip olacak. Vinci'nin bugün yaptýðý yazýlý açýklamaya göre, grubun 12 ülkede 90

22 Aralık 2018 Cumartesi 00:25 46 ile 143 yeni otel geliyor

Konaklama sektöründe yatýrýmlar yavaþlarken, Anadolu illerindeki yatýrýmlarda dikkat çekici artýþlar yaþanýyor. Antalya ve Ýstanbul’un ‘en fazla otel yatýrýmý yapýlan iki il’ olma özelliði sürüyor. Trabzon, son iki yýldýr yeni yatýrýmlardan önemli pay almaya devam ederken, Van konaklama yatýrýmlarýnýn yeni gözdesi olarak öne çýkmaya baþladý 76

21 Aralık 2018 Cuma 16:58 Türkiye’nin En Büyük Entegre Lastik Geri Dönüþüm Tesisi Hayata Geçiyor

Türkiye’nin yerli sermayeli sanayi gücü AKO Grup, 30 milyon Dolar yatýrýmla Ankara’da Türkiye’nin en büyük entegre lastik geri dönüþüm tesisini kuruyor. Türkiye’de bir yýlda oluþan atýk lastiðin dörtte birini nitelikli hammaddeye dönüþtürecek tesisin, çevre koruma ve sýfýr atýk hedefine katký sunmanýn yaný sýra, ülke ekonomisine yýlda 16 milyon Dolar 95