En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Sigarayý býrakmak isteyenlere müjde

15 Ocak 2019 Salı 21:09
332 0
Sigarayý býrakmak isteyenlere müjde

Sigarayý býrakmak isteyen baðýmlýlar, sayýlarý 300 bini geçmemek þartýyla, ‘Nikotin Replasman Preparatlarý ile Bupropion HCI’ ve ‘Vareniklin’ içerikli ilaçlardan ücretsiz faydalanacak.

‘4736 Sayýlý Kanun’un 1’inci maddesinin 1’inci fýkrasý hükmünden muaf tutulacaklarýn tespitine iliþkin Cumhurbaþkaný kararý Resmi Gazete’nin dünkü sayýsýnda yayýnlandý. Karara göre, sigarayý býrakma tedavisi gören hastalar, sayýlarý 300 bini geçmemek kaydýyla herhangi bir sosyal güvenceleri olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn, Saðlýk Bakanlýðý’nca temin edilerek 1. 2 ve 3. basamak saðlýk kurum ve kuruluþlarýna daðýtýmý yapýlacak Nikotin Replasman Preparatlarý ile Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün baðýmlýlýðý tedavi ve eðitim birimleri vasýtasýyla ücretsiz yararlanacak.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0