En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Son noktayý koydu! Satýlmayacak..

14 Ocak 2019 Pazartesi 13:05
133 0

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Boydak Holding merkezinde düzenlenen 2018 deðerlendirme toplantýsýna katýlan Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu (TMSF) Baþkaný Muhiddin Gülal, fona devredilen firmalarýn, baþarýlý finansal sonuçlarýyla ekonomiye güç katmaya devam ettiklerini söyledi.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programý'na destek verdiklerini ifade eden Gülal, "Þu an TMSF kayyumluðunda yürütülen 955 þirketimiz var. Bunlarýn aktif büyüklükleri toplam 56,5 milyar lira, öz kaynak rakamý 19,8 milyar lira seviyesinde. Çalýþan sayýsý da 44 bin 622 kiþi. Bu þirketler genel olarak yüzde 27 seviyesinde büyüdü." diye konuþtu.

Boydak Holding'in Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluþu Listesi'nde 7 grup þirketinin bulunduðunu anlatan Gülal, holdingin 2018 yýlýnda sahip olduðu güçlü insan kaynaðýnda herhangi bir azalmaya gitmediðini vurguladý.

Gülal, ayrýca Ýstikbal markasýyla Kayserispor'a, Bellona markasý ile de bayan basketbol takýmýna sponsor olarak spora olan desteklerini sürdürdüklerini bildirdi.

"Boydak Grubu'nun 2017 yýlýnda 8,6 milyar lira olan cirosu yüzde 14'lük artýþla 2018 yýlýnda 9,8 milyar liraya yükselmiþtir. Grubun vergi öncesi karý (EBITDA) yüzde 26,5 artýþla 1 milyar liradan 1,34 milyar liraya ulaþmýþtýr. Ayný dönemlerde ödenen vergiler ise yüzde 52'lik artýþla 432 milyon liradan 658 milyon liraya ulaþmýþtýr. 2018'e 372 milyon dolar olan toplam ihracatý yüzde 5,1 artarak 391 milyon dolara yükselmiþtir. 2 yýlda toplam yatýrýmlar ise 419 milyon liraya ulaþmýþtýr. Boydak için bu yýl 500 milyon dolarihracat hedefimiz olacak. Boydak bin 664 maðaza sayýsýna ulaþtý. Boydak Holding mobilya sektörünün hemen hemen yüzde 60'ýna sahip. Biz TMSF kayyumluðundaki þirketlere bir milli servet gözüyle bakýyoruz. Bu þirketlerde bir irtifa kaybý olsun istemiyoruz. Bu þirketlerin katma deðer üretmeye devam etmesi lazým. Biz Boydak Holding'i devraldýðýmýzda bu grubun 383 milyon dolar banka borcu vardý. Bu 2 yýllýk süreç içerisinde 245 milyon dolar borç ödemesi gerçekleþtirdik. Bugün holdingin toplam borcu 138 milyon dolar seviyesinde."

Gülal, mobilyadan enerjiye, demir-çelikten tekstile kadar 8 farklý sektörde faaliyet gösteren Boydak Holding'in Ar-Ge-Ür-Ge harcamalarýnýn yüzde 14,7 yükseliþle 16 milyon liraya ulaþtýðýný ifade etti.

Bir gazetecinin Boydak Holding'e Arap yatýrýmcýlarýn ilgi gösterdiðini hatýrlatmasý üzerine Gülal, ekonomik durumu iyiye giden firmalarýn satýþýný düþünmediklerini, bu kapsamda Boydak Holding'in satýþýnýn da gündemlerinde olmadýðýný söyledi.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0