En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

SPK 5 foreks sitesini daha kapattýrýyor

28 Kasım 2017 Salı 08:32
13 0
SPK 5 foreks sitesini daha kapattýrýyor

Türkiye'deki foreks iþlemlerini Þubat ayýndaki teblið ile sýnýrlandýran Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK), yurtdýþýna yönelen yatýrýmcýlarýn karþýsýna çýkan internet sitelerini engellemeye devam ediyor.

Bu kapsamda 5 internet sitesine daha eriþimin engellenmesi için hukuki iþlem baþlatýldý.

SPK, " Türkiye'de yerleþik kiþilere yönelik olarak internet aracýlýðýyla yurtdýþýnda kaldýraçlý iþlem yaptýrýldýðý belirlenen ve aþaðýda adresleri verilen internet sitelerine eriþimin engellenmesi için Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 99'uncu maddesinin 4'üncü fýkrasý uyarýnca gerekli hukuki iþlemlerin yapýlmasýna karar verilmiþtir." açýklamasýnda bulundu.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0