En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Srebrenitsa'daki Potoçari Anýt Mezarlýðý'na domuz parçalarý býraktýlar

06 Ocak 2019 Pazar 20:48
88 0
Srebrenitsa'daki Potoçari Anýt Mezarlýðý'na domuz parçalarý býraktýlar

Ýkinci Dünya Savaþý'nýn ardýndan Avrupa'da yaþanan en büyük insanlýk trajedisi olarak kabul edilen ve en az 8 bin 372 Boþnak sivilin katledildiði Srebrenitsa soykýrýmýnda hayatýný kaybedenlerin mezarlarýnýn bulunduðu alana yapýlan çirkin davranýþ büyük tepki topladý.

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaþkaný merhum Aliya Ýzetbegoviç'in kurduðu Demokratik Eylem Partisinden (SDA) yapýlan yazýlý açýklamada, yaþananlar þiddetle kýnanarak sorumlularýn bir an önce bulunmasý istendi.

Yaþananlarýn savaþta hayatýný kaybeden kurban yakýnlarýnýn gururunu incittiði ifade edilen açýklamada, "Yönetim, bir yerde soykýrým yapýldýðýný sürekli inkar ediyorsa o yerde bu tarz olaylarýn yaþanmasý kaçýnýlmazdýr." ifadelerine yer verildi.

Açýklamada, Srebrenitsa'nýn Bosna Hersek'in üç unsurundan biri olan Sýrp Cumhuriyeti (RS) sýnýrlarý içerisinde kaldýðý anýmsatýlarak yaþananlardan RS yönetiminin sorumlu olduðu vurgulandý.

Uluslararasý ve ulusal kurumlara, Srebrenitsalý kurban yakýnlarý ile dayanýþma çaðrýsýnda bulunulan açýklamada, "Böyle bir davranýþý ancak ahlaký bozuk kiþiler yapabilir. Susacaðýmýzý düþünmesinler. Soykýrým gerçeklerini anlatmaya ve kurban yakýnlarýnýn haklarýný korumaya devam edeceðiz." vurgusu yapýldý.

Srebrenitsa'nýn 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasýndaki Sýrp birlikleri tarafýndan iþgal edilmesinin ardýndan Birleþmiþ Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalý askerlere sýðýnan Boþnak siviller Sýrplara teslim edildi.

Kadýn ve çocuklarýn Boþnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaþmasýna izin veren Sýrplar, en az 8 bin 372 Boþnak sivili ormanlýk alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boþnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaþýn ardýndan kayýplarý bulmak için baþlatýlan çalýþmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaþýlan kurbanlar, kimlik tespitinin ardýndan her yýl 11 Temmuz'da Potoçari Anýt Mezarlýðý'nda düzenlenen törenle topraða veriliyor.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0