En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Türk ilaç endüstrisinde önemli hamle! Dünyaya açýlacaklar..

15 Ocak 2019 Salı 14:12
243 0
Türk ilaç endüstrisinde önemli hamle! Dünyaya açýlacaklar..

Biyoteknoloji alanýndaki giriþimcilerin küresel baðlantýlara eriþiminde ve büyümesinde hýzlandýrýcý rol oynamayý amaçlayan BIO Startup Programý’nýn dördüncüsü için baþvuru süreci baþladý. Yürütücülüðünü ReDis Innovation'ýn üstlendiði biyoteknoloji temalý hýzlandýrýcý programý bu seneden itibaren Araþtýrmacý Ýlaç Firmalarý Derneði (AIFD) tarafýndan desteklenecek. Türkiye'deki süreci tamamlayarak jüri tarafýndan seçilecek 5 biyogiriþimci, 2-6 Haziran tarihlerinde Philadelphia'da düzenlenecek BIO Entrepreneurship Bootcamp ve BIO Convention'a katýlma þansýna sahip olacak.

AIFD ve ReDis Innovation iþ birliðinde gerçekleþtirilecek olan ve odaðý saðlýk biyoteknolojisi olarak belirlenen, Türkiye'nin ilk ve tek biyoteknoloji temalý hýzlandýrýcý programý BIO Startup için baþvurular 9 Ocak - 6 Mart 2019 tarihleri arasýnda biostartup2019.com üzerinden yapýlabilecek.

Programa katýlacak biyogiriþimciler ek olarak TÜSEB (Türkiye Saðlýk Enstitüleri Baþkanlýðý) himayesinde 18-19 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecek "Güçlü Bir Biyoekonomiye Doðru: Biyoteknolojide Öncelikler ve Ýþbirlikleri” sempozyumu kapsamýnda BIO Startup Demo Day’de sunumlarýný yapacak.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0