En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Türkiye, 2018 yýlýnda 1,5 milyon araç üretti

14 Ocak 2019 Pazartesi 10:10
140 0
Türkiye, 2018 yýlýnda 1,5 milyon araç üretti

Otomotiv Sanayii Derneði (OSD), 2018 yýlýna ait toplam üretim, ihracat ve pazar verilerini açýkladý. Açýklamaya göre, Türkiye otomotiv sanayii oldukça hareketli bir 2018 yýlýný geride býraktý. Yýlýn hemen ortasýnda döviz kurlarýnda yaþanan geliþmelerle sýkýntýlý bir süreçten geçen otomotiv sanayii, yýlýn son çeyreðinde atýlan pozitif adýmlar ve kapsayýcý teþviklerle rahat bir nefes aldý.

2018 yýlýnda toplam üretim bir önceki yýla göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 550 bin 150 adet, otomobil üretimi ise yüzde 10 azalarak 1 milyon 26 bin 461 adet oldu.

Türkiye otomotiv pazarý 2018 yýlýný, bir önceki yýla göre yüzde 35 daralarak 641 bin 541 adet seviyesinde kapatýrken, otomobil pazarý ise yüzde 33 daralarak 486 bin 321 adet ile yýlý tamamladý.

Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatý 32,2 milyar dolar olarak gerçekleþirken, otomobil ihracatý ise 12,4 milyar dolar ile yýlý kapattý.

Ticari araç grubundaki baþarýlý üretim performansýný sürdüren otomotiv sanayisinin 2018 yýlýndaki ticari araç üretimi yüzde 5 seviyesinde azaldý. Bu dönemde, hafif ticari araç üretimi yüzde 6 azalýrken, aðýr ticari araç üretimi yüzde 6 arttý.

Ticari araç pazarý ise 2017 yýlý ile karþýlaþtýrýldýðýnda yüzde 41 daraldý. Ayný dönemde, hafif ticari araç pazarý yüzde 42, aðýr ticari araç pazarý ise yüzde 33 daralmayla yýlý tamamladý.

Aðýr ticari araç grubunda göreceli olarak kýsýtlý seviyede kalan bu azalýþ baz etkisi kaynaklý olup pazar daralmasý son 3 yýlda yüzde 60 seviyesinde gerçekleþti.

OSD verilerine göre, toplam otomotiv ihracatý 2018 yýlýnda bir önceki yýla göre adet bazýnda yüzde 1 azaldý ve 1 milyon 318 bin 869 adet olarak gerçekleþti. Otomobil ihracatý ise yüzde 5 azalarak, 875 bin 147 adet oldu.

Bu dönemde ihracat, paritedeki deðiþim sebebiyle dolar bazýnda yüzde 11 artarken, Euro bazýnda ise yüzde 6 arttý.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0