En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Türkiye, KKTC'ye saðlýk alanýnda malzeme desteðinde bulunacak

15 Eylül 2018 Cumartesi 08:08
29 0
Türkiye, KKTC'ye saðlýk alanýnda malzeme desteðinde bulunacak

Türkiye ile Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasýnda saðlýk alanýnda hibe ve Türkiye ile Moðolistan arasýnda güvenlik iþ birliði yapýlmasýna yönelik anlaþmalar Resmi Gazete'de yayýmlandý.

Türkiye ve KKTC arasýnda 9 Temmuz 2018'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasýnda Saðlýk Alanýnda Hibe Yapýlmasýna Dair Anlaþma"ya göre, Türkiye dostluk ve iyi niyet jesti olarak KKTC'ye çeþitli aþý, serum ve ilaç hibe edecek.

Türkiye ile Moðolistan arasýnda 11 Nisan 2013'te Ulanbatur'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moðolistan Hükümeti Arasýnda Güvenlik Ýþbirliði Anlaþmasý" kapsamýnda iki ülke ulusal mevzuatlarý çerçevesinde, organize suçlar baþta olmak üzere diðer sýnýr aþan suçlarla ilgili iþ birliði içinde hareket edecek.

Buna göre, taraflar, uyuþturucu, uyarýcý ve psikotrop maddeler ile bunlarýn imalinde kullanýlan ara kimyasal maddelerin yasal üretimi ve ticaretinin denetlenmesi konusunda deneyim teatisinde bulunacak ve bu alanda istismarý önlemek için tedbirler alacak.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0