En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç: FETÖ okullarýnýn geleceði yok

12 Eylül 2017 Salı 16:32
12 0
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç: FETÖ okullarýnýn geleceði yok

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç, FETÖ'ye baðlý okullarýn geleceðinin olmadýðýný ve olmayacaðýný belirterek, 'Doðru adreslerle eðitime devam edeceðiz.' dedi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Saraybosna Eðitim ve Öðretimi Geliþtirme Vakfýna (SEDEF) ait Ýsa Bey Ýshakovic Ýlköðretim Okulu'nu ziyaret ederek, öðrencilerle sohbet edip vakfýn temsilcileriyle bir araya geldi.

Koç, burada yaptýðý açýklamada, FETÖ okullarýnýn Bosna Hersek'teki varlýðý ve tehdidi nedeniyle SEDEF'in son derece önemli olduðunu vurgulayarak, "Bosna Hersekli aileler çocuklarýný gönül rahatlýðýyla bu okullara gönderebilir. Temennimiz Bosna Hersek'teki FETÖ okullarýnýn kapatýlmasý ve sona erdirilmesi." diye konuþtu.

Bosna Hersek'teki FETÖ baðlantýlý eðitim kuruluþlarýna ilginin azaldýðýna iþaret eden Koç, "Bu durum mesajlarýn doðru yere gittiðini gösteriyor. Her zaman vurguluyoruz geleceði olmayan, diploma denkliði bulunmayan bu okullarda okuyanlarýn Türkiye ve diðer ülkelerde gelecekleri olmayacak. Dolayýsýyla aileler doðru karar veriyor." ifadelerini kullandý.

Koç, SEDEF'e ait okullarýn Bosna Hersek'teki varlýðýnýn mutluluk verici olduðunu belirterek, "FETÖ'nün yapmaya çalýþtýðýný hep birlikte gördük. Baþarýlý ve saðlam adýmlarla ilerlediðimiz için hepinize teþekkür ediyorum. FETÖ okullarýnýn geleceði yok olmayacak da. Biz doðru adreslerle eðitime devam edeceðiz." dedi.

SEDEF Baþkaný Hasan Topaloðlu da 15 yýldýr Bosna Hersek'te faaliyet gösterdiklerini anýmsatarak, üniversitede saðladýklarý baþarýyý orta ve ilköðretim de de devam ettirdiklerini söyledi.

Amaçlarýnýn Bosna Hersek'te "ana okulundan doktoraya eðitim vermek" olduðunu vurgulayan Topaloðlu, "SEDEF okullarýnýn varlýðý FETÖ'nün sekteye uðramasý anlamýna geliyor. SEDEF olmasaydý bugün onlarýn okutmuþ olduðu çok fazla öðrenci olacaktý. SEDEF'in güçlenmesiyle birlikte Bosna Hersek'te bu hain yapýnýn okullarýnýn baþarýlý olmasýna imkan olmayacak ve çekip gitmelerine neden olacak." diye konuþtu.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0