En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Türkiye ile Ukrayna arasýnda iþ birliði anlaþmasý imzalanýyor

03 Kasım 2018 Cumartesi 15:38
22 0

Türkiye ile Ukrayna arasýnda iþ birliði anlaþmasý imzalanýyor.

Ukrayna ile iliþkilerimizi güçlendirmeye devam edeceðiz. Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayýsý 2018 yýlýnda 1 milyonu aþmýþtýr. Serbest ticaret anlaþmasýný yýl sonuna kadar bitirme kararlýðýndayýz. Bu anlaþma ile ticaret hacmimizin 10 milyar dolarý yakalayacaðýna inanýyorum.

Ülkemiz, Ukrayna'daki reform sürecini gönülden desteklemektedir. Reformlarýn baþarýya ulaþmasý, tüm bölgenin yararýna olacaktýr. Ukrayna'nýn doðusundaki çatýþmalarýn da bir an evvel barýþçýl ve diplomatik yöntemlerle çözüme kavuþmasýný temenni ediyoruz.

kili ve heyetler arasý görüþmelerimizde bölgesel sorunlarý da ele alma fýrsatýmýz oldu. Bu vesileyle Ukrayna'nýn egemenliðinin, toprak bütünlüðünün ve siyasi birliðinin korunmasýna dair tutumu güçlü bir þekilde yineledik"

Kýrým'ýn yasa dýþý ilhakýný tanýmadýðýmýzý ve tanýmayacaðýmýzý tekraren vurguladýk.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0