En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Tarýmda sigortaya talep artýyor

12 Ağustos 2018 Pazar 21:37
23 0
Tarýmda sigortaya talep artýyor

Tarým Sigortalarý Havuzu (TARSÝM) açýklamasýnda, tarýmda sigortalý varlýk deðerinin geçen yýla göre %28 artýþ ile 28 milyar lira seviyesine ulaþtýðý belirtildi.

TARSÝM 2018 yýlýnýn ilk yarý sonuçlarý hakkýnda bir açýklama yayýnladý. Yapýlan açýklamada üreticilerin tarým sigortasýna olan ilgisinin arttýðý belirtildi. Son yýllarda küresel düzeyde yaþanan doðal afetlerin yol açtýðý hasarlarýn yýkýcý nitelikte olduðunun ve tüm dünyayý olduðu kadar ülkemizi de derinden etkilediðinin altý çizilerek, sigortasýz sürdürülen tarým faaliyetlerinin artýk mümkün olmadýðýnýn belirtildiði açýklamada þu ifadeler yer aldý: “Devlet Destekli Tarým Sigortalarý çerçevesinde her yýl yeni teminatlar uygulamaya alýnmakta, devletin üreticiye saðladýðý prim desteði bazý branþlarda %67’ye ulaþmakta, üreticilere ödeme kolaylýklarý sunulmakta ve bu doðrultuda portföy istikrarlý bir þekilde büyümektedir. 2018 yýlýnýn ilk yarýsýnda, tüm tarým sigortasý branþlarýnda sigortalanan varlýk bedeli bir önceki yýlýn ayný dönemine göre %28 artýþ ile 28 milyar liraya, poliçe adedi 1.5 milyona, prim üretimi 1.6 milyar liraya, büyükbaþ ve küçükbaþ hayvan adedi %35 artýþ ile 1.6 milyona, bitkisel ürün sigortalarýnda sigortalý alan 22 milyon dekara ulaþmýþtýr.”

Ayrıca okuyun: Son noktayý koydu! Satýlmayacak..

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0