En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

THY’den 2 milyar $ getirecek dev ortaklýk

12 Haziran 2018 Salı 01:58
23 0
THY’den 2 milyar $ getirecek dev ortaklýk

Türk Hava Yollarý’nýn hava kargo markasý Turkish Cargo ile Çinli ekspres kargo devi ZTO ve Hong Konglu PAL Air yeni bir iþbirliðine imza attý. Ýstanbul Yeni Havalimaný›nýn açýlýþý öncesi küresel anlamda ses getirecek ortaklýðýn imzalarý, THY Yönetim Kurulu ve Ýcra Komitesi Baþkaný Ýlker Aycý, ZTO Express Baþkaný Mei Song Lai ve PAL Air Ltd Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Vivian Lau’nun katýldýðý basýn toplantýsýnda atýldý. Kargo sektöründe dünya devi olan 3 þirket, global çapta taþýmacýlýk hizmeti verecek. Yapýlan ortaklýkla þirketler 5 yýl içinde 2 milyar dolar gelir hedefliyor. Toplantýda konuþan THY Yönetim Kurulu ve Ýcra Komitesi Baþkaný Ýlker Aycý Turkish Cargo’nun yeni açýklanan endekse göre dünyada ilk 8’e girdiðini kaydederek, bunun yetmeyeceðini, 2023 için ilk 5’i hedeflediklerini söyledi. Aycý, “Bu ortaklýkla, ilk 3’e gireceðiz dedi.

Aycý, Çin’in en iyi ve en büyük ekspresi kargo þirketi ZTO ve uzun süredir ortaklýk yaptýklarý PAL Air ile yeni zirvelere ulaþmak istediklerini, küresel e-ticaret sektöründe söz sahibi olmayý hedeflediklerini söyledi. Bu mutabakat zaptý ile artýk kapýdan kapýya küresel e-ticaret pazarýna odaklandýklarýný aktaran Aycý, artýk kapýdan kapýda teslimatý içeren bir hizmet aðýný hayata geçirdiklerinin altýný çizdi. Dünyanýn dört bir yanýndaki müþterilere en üst düzeyde hizmet vereceklerini dile getiren Aycý, þöyle devam etti: “Yeni kuracaðýmýz Hong Kong merkezli ortak global ekspres þirketimizi hizmetleri arasýnda kapýdan kapýya lojistik faaliyetleri, toplama, taþýma, adresten alma ve daðýtým, uluslararasý taþýma depolama ve son noktaya kadar taþýma yapýlacak. Ayný zamanda gerektiði durumlarda depo yönetimi, sipariþ ve tedarik zinciri yönetimini beraberinde yapacaðýz.” ZTO Express Baþkaný Mei Song Lai ise 2017’de ZTO’nun yýllýk parsiyel hacminin 6.22 milyar adede ulaþtýðýný belirterek, dünyanýn en büyük ekspres þirketi olarak birlikte hareket edeceiz” dedi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0