En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Turizmde 213 projeye yatýrým teþviði

10 Kasım 2018 Cumartesi 09:55
37 0
Turizmde 213 projeye yatýrým teþviði

Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, yýlýn 9 ayýnda, 'komple yeni otel yatýrýmý, modernizasyonu ve öðrenci yurdu' yatýrýmlarýndan oluþan 213 proje için yatýrým teþvik belgesi düzenledi.

AA muhabirinin Akdeniz Turistik Otelciler ve Ýþletmeciler Birliði (AKTOB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý verilerinden yaptýðý hesaplamaya göre, bu yýlýn ocak-eylül döneminde "turizm" baþlýðý altýnda 213 proje için düzenlenen yatýrým teþvik belgesi kapsamýnda sabit yatýrým toplamý yaklaþýk 3,2 milyar lira olarak hesaplandý. Söz konusu projeler tamamlandýðýnda yaklaþýk 8 bin 500 kiþilik yeni istihdam öngörüldü.

Teþvik belgesi düzenlenen projelerin 132'si komple yeni otel yatýrýmý, kalaný da otel, turizm tesisi modernizasyonu ve öðrenci yurdu yatýrýmlarýndan oluþtu. Komple yeni otel projeleri için planlanan sabit yatýrým, yaklaþýk 2,2 milyar lirayý buldu.

Aylýk olarak incelendiðinde bu yýl ocak ayýnda 34 proje için yaklaþýk 397,1 milyon liralýk, þubat ayýnda 26 proje için yaklaþýk 216 milyon liralýk, mart ayýnda 29 proje için yaklaþýk 562 milyon liralýk, nisan ayýnda 25 proje için yaklaþýk 654,8 milyon liralýk, mayýs ayýnda 24 proje için yaklaþýk 196 milyon liralýk, haziran ayýnda 17 proje için yaklaþýk 316 milyon liralýk yatýrýma, teþvik belgesi düzenlendi.

Öte yandan, temmuz ayýnda 15 proje için yaklaþýk 248 milyon liralýk, aðustos ayýnda 14 proje için yaklaþýk 253 milyon liralýk, eylül ayýnda da 29 proje için yaklaþýk 413 milyon liralýk yatýrýma, yatýrým teþvik belgesi verildi.

Ocak-eylül döneminde, yatýrým teþvik belgesi düzenlenen 132 komple yeni yatýrýmý, 5 yýldýzlý otel, 4 yýldýzlý otel, 3 yýldýzlý otel, 2 yýldýzlý otel, butik otel, apart, termal tesis, tatil köyü, özel konaklama tesisleri ve dað evi oluþturdu.

Komple yeni otel yatýrýmlarýnda teþvik belgesi düzenlenen kentlerde Ýstanbul, Trabzon, Muðla ve Denizli öne çýkarken, önceki yýllarda ilk sýralarda yer alan Antalya'nýn, son dönemde daha çok modernizasyon yatýrýmlarýna teþvik almasý dikkati çekti.

Söz konusu projelere, baþvuruya göre, "KDV istisnasý, vergi indirim oraný, sigorta primi iþveren hissesi desteði, faiz desteði, sigorta primi desteði, gelir vergisi stopaj desteði, yatýrým yeri tahsisi" gibi teþvikler verilecek.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0