En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Tyler Winklevoss: Bitcoin piyasa hacmi 7 trilyon dolarý aþabilir

09 Ocak 2019 Çarşamba 10:58
90 0
Tyler Winklevoss: Bitcoin piyasa hacmi 7 trilyon dolarý aþabilir

"Bitcoin'in yukarý yönlü hareket edeceði konusundaki tezimiz deðiþmedi. Bitcoin'in altýndan daha baþarýlý olduðuna inanýyoruz. Eðer haklýysak, zamanla Bitcoin piyasa hacmi, 7 trilyon dolar olan altýnýn piyasa hacmini geçecektir.

Baþarý, internetin þu anki halinden çok daha farklý olduðu (merkezsizleþmiþ) ve kullandýðýnýz para biriminizle þu an yapamadýðýnýz iþlemler (e-mail hesabýnýz gibi) gerçekleþtiren bir gelecektedir. Týpký e-mail hesabýnýzda olduðu gibi günün her saati dünyanýn herhangi bir yerindeki herhangi bir kiþiye hesap iþletim ücreti olmadan para gönderdiðinizi düþünün. Bir de þu an, e-mail hesabýnýzý yalnýzca pazartesiden cumaya saat 09:00-17:00 arasý kullanabildiðinizi, bir e-mail göndermenin ücretli olduðunu ve bazen e-maillerinizin karþýdaki kiþiye ulaþmasýnýn üç ila beþ gün sürdüðünü düþünün."

-Piyasa Ýdaresi Kurallarýný (Marketplace Conduct Rules) kurallara dayalý bir piyasa oluþturmak için düzenledik.

- Piyasa Gözetimi (Marketplace Surveillance) için Nasdaq'ýn SMARTS Piyasa Gözetim teknolojisini Gemini'ye yerleþtirdik.

- Piyasa Gözetim Ekibini, piyasa manipülasyonu ve yanýltýcý eylemlerin gözetlenerek engellenmesi için kurduk.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0