En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Ukrayna Baðýmsýzlýk Günü Turkcell desteðiyle kutlandý

13 Eylül 2018 Perşembe 11:39
25 0
Ukrayna Baðýmsýzlýk Günü Turkcell desteðiyle kutlandý

Turkcell global markasý lifecell ile Ukrayna yatýrýmlarýna hýz kesmeden sürdürürken, iki ülke arasýndaki diplomatik iliþkilere yeni bir ilmek daha attý.

Ukrayna için tarihi öneme sahip olan “Baðýmsýzlýk Günü 27. Yýl” kutlamalarýna Turkcell de destek verdi. Ankara Büyükelçiliði tarafýndan düzenlenen resepsiyon, Turkcell’in ana sponsorluðunda gerçekleþti.

lifecell markasýyla Ukrayna’daki konumunu güçlendirmeyi sürdüren Turkcell, ülkenin Baðýmsýzlýk Günü kutlamalarýna da resmi sponsor oldu. Ukrayna baðýmsýzlýðýnýn 27’nci yýlý þerefine Ankara Sheraton Otel'de, Ukrayna’nýn Ankara Büyükelçiliði tarafýndan gerçekleþtirilen etkinlik, iki ülke arasýnda gittikçe geliþen iþbirliðinin daha da etkin hale getirilmesi açýsýndan yeni bir adým oldu.

Ukrayna ile Türkiye arasýndaki dostluk Turkcell’in Ukrayna’daki yatýrýmlarýyla daha da perçinlendi. Ukrayna’da mobil teknoloji konusunda önemli bir devrim yapan Turkcell, hem 3G hem de 4.5G altyapýsýný saðlayarak Ukrayna’yý telekom sektöründe geleceðe taþýdý. Turkcell’in global markasý lifecell, 2 milyar dolarý aþan yatýrýmýyla, Ukrayna’daki en büyük yabancý yatýrýmcýlarýn baþýnda geliyor. Bu yatýrýmýn yaklaþýk 700 milyon dolarlýk bölümü 2014 sonrasýnda hayata geçirildi. Son 4 yýlý deðerlendirildiðinde lifecell, ülkede yatýrým yapan yabancý sermayeli þirketlerin arasýnda ön sýralarda yer alýyor. Bu baðlamda, Turkcell Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Ahmet Akça Ukrayna tarihinde ilk kez bir Türk yönetici olarak Ukrayna Ulusal Yatýrým Konseyi’nde yer alýyor.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0