En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Ukrayna Devlet Baþkaný: Amacýmýz AB'ye tam üye olmak

21 Kasım 2017 Salı 13:26
21 0

Ukrayna Devlet Baþkaný Petro Poroþenko, amaçlarýnýn Avrupa Birliði’ne (AB) tam üyelik olduðunu söyledi.

Poroþenko, Ukrayna Silahlý Kuvvetleri paraþüt birlikleri için düzenlenen törende yaptýðý konuþmada, hafta içi katýlacaðý AB Doðu Ortaklýðý Zirvesinde ülkesinin Avrupa yolundaki yeni hedeflerini belirleyeceklerini ifade etti.

"Elbette amacýmýz dünyanýn prestijli birliði olan AB’ye tam üyeliktir. Ukrayna’nýn nihayet Avrupa evine dönmesidir. Reformlarla ilgili yol haritasý bizi buna yaklaþtýracaktýr." diyen Poroþenko,Rusya’nýn Ukrayna karþýtý saldýrganlýðýna raðmen AB ile iliþkilerin derinleþtiðini ve Ukrayna ekonomisinin yeniden canlandýðýný vurguladý.

Poroþenko, AB ile yapýlan ortaklýk anlaþmasýnýn Kremlin’e karþý kazanýlan bir dýþ politika savaþý olduðunu kaydetti.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0