En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Washington Post: Halid bin Selman toplumdan dýþlanmalý

08 Aralık 2018 Cumartesi 02:54
101 0
Washington Post: Halid bin Selman toplumdan dýþlanmalý

Washington Post, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ýn kardeþi olan ve Washington Büyükelçiliði görevini yürüten Halid bin Selman'ýn toplumdan dýþlanmasý çaðrýsýnda bulundu.

Washington Post yayýn kurulu, "Halid bin Selman Cemal Kaþýkçý cinayetinin örtbas edilmesinde rol aldý. Toplumdan dýþlanmalý." baþlýklý bir makale kaleme aldý.

"Cemal Kaþýkçý'nýn Ýstanbul'daki Suudi Arabistan Baþkonsolosluðunda girdikten sonra ortadan kaybolduðu günlerde, Halid bin Selman, destansý bir yalan kampanyasý baþlattý." ifadelerine yer verilen makalede, Halid bin Selman'ýn o tarihlerde Kaþýkçý'nýn konsoloslukta gözaltýna alýndýðý ya da öldürüldüðü iddialarýný kesin bir dille reddettiði anýmsatýldý.

Halid bin Selman'ýn, babasý Kral Selman bin Abdülaziz ve abisi Muhammed bin Selman'ýn Kaþýkçý'ya ne olduðunu bilmediðini savunduðuna iþaret edilen makalede, "Birkaç hafta sonra, Suud rejiminin Kaþýkçý'nýn öldürülmesi ve cesedinin parçalanmasý için Ýstanbul'a bir suikast timi gönderdiði gerçeði inkar edilemez bir hale gelince Büyükelçi Halid, sinsice Washington'dan sývýþarak Riyad'a gitti." deðerlendirmesi yapýldý.

Makalede, Halid bin Selman'ýn çarþamba günü ABD'nin eski baþkanlarýndan George H. W. Bush'un cenaze törenine katýlmak için Washington'a döndüðü anýmsatýlarak "Bu, Suud rejiminin Cemal Kaþýkçý cinayeti hakkýnda piþman olmaktan uzak cüretkarlýðýný gözler önüne seren, þaþýrtýcý derecede küstah bir hareketti." görüþüne yer verildi.

CIA'e göre Halid bin Selman'ýn büyük ihtimalle emrini Veliaht Prens abisinin verdiði Cemal Kaþýkçý cinayetinin örtbas edilmesindeki rolünün açýk olduðunun vurgulandýðý makalede, Halid bin Selman'ýn Kaþýkçý'ya konsolosluða gitmesini söyleyerek bu cinayette yer almýþ olabileceði de kaydedildi.

"Halid bin Selman'ýn diplomatik görevlerini sürdürmesine gelince: bir gazetecinin öldürülmesine, böyle bir suç için diplomatik bir tesisin kullanýlmasýna karþý gelmeyen herkes ya da bu cinayetin örtbasý için yalan söyleyen ahlaksýzlar, Halid bin Selman'ýn Washington'a geri dönmesini olumlu karþýlayacaktýr. Halid, diðer herkes tarafýndan dýþlanmalýdýr."

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0