En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Yavaþ yemek obezite riskini azaltýyor

13 Şubat 2018 Salı 11:41
20 0
Yavaþ yemek obezite riskini azaltýyor

Bilim adamlarý, yemeði yavaþ yavaþ yemenin obezite riskini azalttýðýný belirledi.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Japonya'da þeker hastalýðý üzerine yapýlan bir araþtýrma, yavaþ ve düzenli yemek yiyen kiþilerde bel bölgesindeki kilolanmanýn ve genel vücut kitle endeksinin daha az olduðunu ortaya koydu.

Araþtýrmada Japonya'da 2008-2013 yýllarý arasýnda saðlýk sigortasý kapsamýnda düzenli kontrol yaptýran Tip 2 diabet hastasý 59 bin 700 yetiþkin kiþiye yemek yeme alýþkanlýklarýyla ilgili sorular soruldu. Katýlýmcýlar, günde kaç öðün yedikleri, ne hýzda yedikleri, kahvaltý edip etmedikleri ve yatmadan önce yemek yiyip yemediklerine dair 7 soruya yanýt verdi.

Sonuçlar, yemek yeme hýzý arttýkça obezite riskinin arttýðýný gösterdi. Yavaþ yemek yiyen katýlýmcýlarýn yalnýzca yüzde 21,5'i obezken, normal hýzda yemek yiyenlerin yüzde 30'unun, hýzlý yemek yiyenlerin ise yüzde 45'inin obez olduðu görüldü.

Vücut kitle endeksi ortlamasý yavaþ yemek yiyenlerde 22'den biraz fazla iken, normal yiyenlerde 23,5, hýzlý yiyenlerde ise 25 civarýnda olduðu tespit edildi.

Bel çevresindeki kilolanmanýn da yemek yeme hýzýyla birlikte arttýðý gözlemlendi.

Bulgular, yavaþ ve düzenli öðünlerle yemek yiyen, kahvaltýlarý kaçýrmayýp, gece yatmadan önce yemek yemekten kaçýnan kiþilerin obez olma riskinin azaldýðýna iþaret ediyor.

Öte yandan ikinci kontrollerde yemek yeme alýþkanlýklarýný deðiþtiren katýlýmcýlarýn vücut kitle endekslerinin azaldýðý görüldü.

Ayrıca okuyun: ABD ek vergiden 18,4 milyar dolar kazanýyor

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0