En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Yenilenebilir enerji kaynak listesi formatý güncellendi

13 Ekim 2018 Cumartesi 09:04
30 0
Yenilenebilir enerji kaynak listesi formatý güncellendi

Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumunca (EPDK) Yenilenebilir Enerji Kaynak (YEK) listesinin formatýnda deðiþikliðe gidildi.

EPDK'nin konuya iliþkin Kurul kararýna göre, YEK listesinde yer alan þirketlerin lisans numarasý, þirket adý, iletiþim bilgileri, kurulu güç gibi bilgilerin yer aldýðý bölümde, yerli katký ilave fiyatý son yararlanma dönemi ve yerli katký ilave fiyatý son yararlanma dönemi takvim yýlý gibi bilgiler de yer alacak.

Söz konusu karar, EPDK'nin 4 Ekim 2018 Perþembe tarihli Kurul toplantýsýnda alýndý.

Elektrik piyasasýnda üretim lisansýna sahibi tüzel kiþiler, yenilenebilir enerji kaynaklarýna dayalý üretim tesisleri için YEK Belgesi alarak, YEK Destekleme Mekanizmasý'ndan (YEKDEM) yararlanabiliyor.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0