En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Yerli týbbi cihazla 6 milyar liralýk katký

27 Ekim 2018 Cumartesi 00:29
43 0
Yerli týbbi cihazla 6 milyar liralýk katký

Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, Türkiye’nin týbbi cihaz harcamalarýnýn yaklaþýk yüzde 85’ini ithal ürünlere yaptýðýný belirterek, “Görüntüleme cihazlarýnýn yerelleþtirilmesiyle týbbi cihaz ithalatý önemli ölçüde azaltýlarak, kamu maliyesine 10 yýlda yaklaþýk 6 milyar liralýk katký saðlanacak” dedi.

Koca, aþý, ilaç ve týbbi cihazda yerelleþmenin güçlü bir saðlýk politikasý için çok önemli olduðunu söyledi. Aþý ve çeþitli ilaçlarda baþlatýlan çalýþmalara týbbi cihazda yerelleþme projesinin de eklendiðini ifade eden Koca, Saðlýk Endüstrileri Yönlendirme Komitesinin (SEYK) en önemli gündemlerinden birinin “Týbbi Cihaz Yerelleþme Projesi” olduðuna dikkati çekti. Koca, söz konusu projedeki önceliðin týbbi sarf malzemeleri, cerrahi el aletleri ve görüntüleme cihazlarý olduðunu vurguladý.

Bakan Koca, yerlileþmedeki temel hedefin, Türkiye’nin yerli etkin maddesini ve ilacýný üreten bir ülke hale gelmesi olduðunun altýný çizdi. Bunun için dünyada uygulanan en etkili modellerden birinin “Startup Modeli” olduðunu anlatan Koca, þunlarý kaydetti: “Geliþmiþ ülkelerde kabul gören ve ülkemizde yeni baþlayan bu iþ modelinin kelime anlamý; baþlangýç noktasýdýr. Artýk kendi ilacýný geliþtirmek isteyen Türkiye için de startup uygun bir modeldir. Bu modelde araþtýrma-geliþtirme için gereken süre, üniversiteler bünyesindeki teknokentlerde kurulan þirketlerde geçecek.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0