En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Tüm zamanlarýn turist rekoru

16 Eylül 2018 Pazar 00:21
44 0
Tüm zamanlarýn turist rekoru

Turizmde bu yýl rekor üstüne rekor kýran Antalya’ya havayoluyla gelen turist sayýsý 10 milyonu aþtý. Artýþ yüzde 25’e ulaþýrken ‘turizmde rekor yýlý’ olan 2014’e 621 binlik fark atýldý.

Turizmin baþkenti Antalya, 2016 ve 2017’deki zor iki yýlýn ardýndan tarihinin en iyi dönemini yakaladý. Vali Münir Karaloðlu’nun, yýlbaþýnda 14 milyon hedefi koyduðu Antalya, 14 Eylül Cuma günü itibariyle 10 milyon barajýný aþtý. Yýlbaþýndan bu yana yaklaþýk 8.5 aylýk süreçte Antalya Havalimaný ile Gazipaþa-Alanya Havalimaný aracýlýðýyla kente sadece havayoluyla gelen turist sayýsý 10 milyon 47 bin 672 kiþiye yükseldi. Turistlerin 9 milyon 784 bin 959’u Antalya Havalimaný’na, 262 bin 713’ü Gazipaþa-Alanya Havalimaný’na indi.Böylece Antalya, ‘turizmin en iyi yýlý’ olarak adlandýrýlan 2014’ü bile geride býraktý. Havayoluyla gelen turist sayýsý, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 25 artýþ gösterdi.

Turizmde bugüne kadarki en iyi dönem olan rekor yýlý 2014’ün ayný dönemine göre turist sayýsýndaki artýþ ise 621 bin kiþi oldu. En kötü yýl olan 2016’nýn ayný dönemine göre ise havayoluyla gelen turist sayýsý, neredeyse iki katýndan fazla artýþ göstererek, 5 milyon 268 bin kiþi daha fazla turist geldi.Eylül ayýnýn da tarihin en yüksek rakamlarýný gördüðü bu yýl, 14 günlük dönemde gelen toplam turist sayýsý 920 bin 391 kiþi olurken, geçen yýlýn ayný dönemine göre artýþ yüzde 23 olarak kaydedildi. Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðü verilerine göre, bu yýlýn 1 Ocak-31 Aðustos tarihleri arasýnda turistlerin milliyetlerine göre daðýlýmýna bakýldýðýnda ise ilk sýrayý Ruslar aldý. Maldivlerden Hong Kong’a, Fildiþi Sahili’nden Dominik’e dünyaca ünlü turizm merkezlerinden dahi turistin geldiði Antalya toplam 175 ülkeden turist aðýrladý.

Ýlk sýrada ise 3 milyon 367 bin kiþiyle Ruslarýn yer aldýðý listede, 1 milyon 441 bin kiþiyle Almanlar ikinci oldu. Ukrayna’dan 537 bin, Ýngiltere’den 440 bin, Hollanda’dan 289 bin, Polonya’dan 287 bin, Kazakistan’dan 192 bin, Romanya’dan 153 bin, Belçika’dan 144 bin, Danimarka’dan 135 bin, Beyaz Rusya’dan 126 bin, Ýsrail’den 124 bin, Çekya’dan 121 bin, Ýsveç’ten 113 bin þeklinde 100 bin ve üzeri turist gelen ülkeler sýralandý.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0