En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Zeybekci: Aralýk sonundan önce piyasa rahatlar

28 Kasım 2017 Salı 15:11
12 0
Zeybekci: Aralýk sonundan önce piyasa rahatlar

Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekçi, dolardaki dalgalanmayla ilgili konuþtu. Zeybekçi, 'Dolardaki dalgalanmanýn gerekçesi spekülasyon. Kurla ilgili bir þey yapmamak lazým, Aralýk sonundan önce piyasalar rahatlar' dedi. Zeybekçi, New York'ta tutuklu bulunan Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nýn bugünkü duruþmasýna da deðinerek 'Þu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Halkbank arasýnda yapýlan hiçbir iþ kurallarýn dýþýnda olmamýþtýr' açýklamasýný yaptý.

"Hep söylediðim de þudur, Türkiye’nin özel ve kamu sektörünün kýsa vadeli mükellefiyetlerine baktýðýmýz zaman böyle bir endiþeye veya bu kur oynaklýðýna bu maliyeti yaþayacak hiçbir gerekçesi de yoktur. Onun için, gerekçesi olmayan bu þey de geçicidir. Olduðu bu yer de normal deðildir. Spekülasyon amacýyla hareket edenlere katýlanlar da var tabii ki, çok uzun vadeli mükellefiyeti olup da aman ne olacak diyip endiþeye kapýlanlara da þöyle söylüyorum ben, kesinlikle zarar görürler. O konuda iyi niyetli vatandaþlarýmýza, þirketlerimize söylüyorum. Elleri yanar.”

Zeybekci, dalgalanmanýn ne zaman sona ereceði yönündeki soru üzerine de “Aralýk sonundan önce rahatlar.” yanýtýný verdi. Bakan Zeybekci, “Kurla ilgili hiçbir þey yapmamak lazým. Dokunmamak lazým piyasa kendi ayarlamasýný yapacaktýr. Burada oyunu büyüterek birilerinin istediði gibi; ’Merkez Bankasý kurla ilgili müdahaleler yapsýn’ ben buna karþýyým. Faizle ilgili de cumhurbaþkanýmýza katýlýyorum” dedi.

Zeybekci, Halkbank'ýn eski genel müdür yardýmcýsý Hakan Atilla'nýn ABD'de yargýlandýðý dava ile ilgili olarak da þunlarý ifade etti: "Þu ana kadar gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerekse Halkbank tarafýndan yapýlan hiç bir iþ kurallarýn dýþýnda olmamýþtýr.”

Ayrıca okuyun: PTT'deki Hazine hisseleri Türkiye Varlýk Fonuna aktarýldý

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0